Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (9.10.2023)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU.

Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy (RVS) dostali sociálni partneri tento rok pred rokovaním tripartity necelé tri dni.

Vláda pripravila návrh vyrovnaného rozpočtu na roky 2024 až 2026 v nadväznosti na aktuálne platné sankcie vyplývajúce z dlhovej brzdy.

Hrubý dlh verejnej správy v roku 2022 dosiahol 57,8 %. V roku 2023 sa predpokladá, že hrubý dlh klesne na 57,1 % HDP, čomu pomôže vysoká očakávaná inflácia a využitie naakumulovaných likvidných zdrojov. V scenári vyrovnaného rozpočtu by hrubý dlh v roku 2024 narástol na 59,7 % z dôvodu prepadu ekonomiky.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2024 sa rozpočtujú sumou 19 623 186 696 €, čo predstavuje medziročný pokles oproti štátneho rozpočtu na rok 2023 o 7 075 997 344 €. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určujú sumou 22 038 086 709 €, čo predstavuje medziročný pokles oproti štátnemu rozpočtu na rok 2023 o 13 002 469 523 €. Schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určuje sumou 2 414 900 013 €, čo predstavuje zníženie schodku oproti štátnemu rozpočtu na rok 2023 o 5 926 472 179 €.

Predložený vyrovnaný RVS by viedol k prudkej recesii, čo znamená, že na rok 2024 sa predpokladá prepad ekonomiky o 6,4 % a veľmi negatívne sa bude vyvíjať aj zamestnanosť. V roku 2024 sa prognózuje jej pokles o 5,4 %. Miera nezamestnanosti by mala narásť na 9,3 %. Priemerná nominálna mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku 2024 by narástla len minimálne o 0,3 %, reálna mzda by však klesla o 4,0 %. Inflácia by mala klesnúť a dosiahnuť 4,5 %.

Okrem predpokladanej recesie, ktorú návrh RVS spôsobí, je z pohľadu KOZ SR neprijateľné aj navrhované enormné viazanie výdavkov, najmä vzhľadom na ich dopady na zamestnancov verejného sektora. V dôsledku schválenia vyrovnaného návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026 by došlo k významnému zníženiu zamestnancov verejnej správy, čo by viedlo k výraznému obmedzeniu, miestami až k znemožneniu plnenia úloh podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Okrem toho RVS uvádza aj to, že znížením počtu zamestnancov by mohlo „vážne ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky a došlo by k obmedzeniu personálneho obsadenia a výkonu na zahraničných zastupiteľstvách. Zároveň by právnické osoby neboli schopné uhrádzať záväzky voči svojim zamestnancov, ktoré by vznikli z dôvodu prepúšťania“. Uvedené skutočnosti považujeme za natoľko závažné, že nemožno reálne RVS schváliť.

Ako uvádza predkladateľ návrhu – ministerstvo financií, ide len „o simuláciu vývoja, keďže nová vláda si po získaní dôvery bude môcť zvoliť vlastný fiškálny vývoj a teda nepredpokladá sa, že k naplneniu tejto simulácie dôjde“. Ďalej treba spomenúť, že aj ak by vláda nevznikla, tak drastickým škrtom sa dá vyhnúť tak, že úradnícka vlád síce predloží vyrovnaný rozpočet, ale parlament ho neschváli. V takom prípade sa štát bude riadiť rozpočtovým provizóriom (výdavky budú na úrovni predchádzajúceho roka).

Na základe toho, že predkladaný RVS bol zostavený v nadväznosti na Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý ukladá vláde predložiť do národnej rady RVS bez rozpočtovaného schodku, je nerealizovateľný v praxi a nezohľadňuje reálne ekonomické predpoklady, má veľmi veľké negatívne dosahy na zamestnanosť, hospodárstvo a reálne mzdy zamestnancov, KOZ SR s predloženým návrhom RVS zásadne nesúhlasí. Ako aj ostatní členovia tripartity.

Zároveň sociálni partneri na dnešnom rokovaní spoločne vyslali požiadavku na novú vládu, aby bol ucelený návrh rozpočtu verejnej správy opätovne prerokovaný Hospodárskou a sociálnou radou SR.

 

Členovia tripartity sa zaoberali aj nedávno zverejneným Návrhom na ozdravenie verejných financií z dielne Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií.

Ministerstvo financií SR predstavilo len návrh, ako by sa mohol riešiť deficit ŠR, a to opatreniami na strane príjmov, ako aj opatreniami na strane výdavkov. Ide len o odborný podklad pre novú vládu, ktorá ho môže, ale vôbec nemusí zohľadniť pri tvorbe rozpočtu. Niektoré opatrenia sa dajú prijať v krátkom čase, ale niektoré sú oveľa zložitejšie na schválenie a uvedenie do praxe.

KOZ SR sa bude ku všetkým návrhom zmien zákonov týkajúcich sa konsolidačných opatrení vyjadrovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Veríme, že v budúcnosti sa bude dodržiavať štandardný legislatívny proces a skrátené legislatívne konanie sa bude používať len výnimočne. Nie je teraz možné povedať, ktoré z navrhnutých opatrení si osvojí nová vláda, preto KOZ SR bude sledovať, aké konsolidačné opatrenia nová vláda bude presadzovať a potom sa k aktuálnym opatreniam vyjadrí.

V súčasnosti nie je možné vedieť, ktoré z navrhovaných (odporúčaných) opatrení dočasne poverenej vlády si osvojí nová vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb. KOZ SR však bude, tak ako doposiaľ, podrobne analyzovať každý návrh na zavedenie opatrení, ktoré budú mať sociálnoekonomický vplyv na zamestnancov (našich členov) ako aj na obyvateľov SR.