Kvalitná ochrana práv zamestnancov v oblasti BOZP je na prvom mieste

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov a rôznych pracovných podmienkach zamestnancov. Aj tohto dôvodu KOZ SR každoročne organizuje pravidelný cyklus doškoľovania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z členských odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie právneho vedomia profesionálnych odborových inšpektorov BOZP, získavanie a výmenu informácií z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

Miestom pravidelného vzdelávania je už tradične zariadenie SOREA Máj v Liptovskom Jáne. V dňoch 11.a 12.októbra 2023 referát BOZP KOZ SR v spolupráci s Predstavenstvom Združenia odborových inšpektorov bezpečnosti práce (Združenia OIBP BOZP), ktoré malo svoje prípravné rokovanie 10.októbra, usporiadal toto významné podujatie, ktoré bolo nielen miestom pre získanie nových vedomostí, ale aj miestom zhodnotenia činnosti odborovej kontroly za rok 2022 s vytýčením cieľov pre ďalšie obdobie.

Podujatia sa zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá informovala o činnosti orgánov KOZ SR, uskutočnených rokovaniach so sociálnymi partnermi a tiež o zámeroch KOZ SR do budúcnosti. Zároveň objasnila odborovým inšpektorom zaradenie Združenia do štruktúry KOZ SR ako poradného orgánu KOZ SR.

Prítomným pripomenula, že nás čakajú v nasledujúcom roku aj voľby do Európskeho parlamentu a budú v centre záujmu odborov. Zmienila sa aj o svete práce v 21. storočí, ako ovplyvní digitalizácia a automatizácia zamestnanosť, počty a druhy pracovných miest a akú úlohu v tomto procese zohrajú odbory. Zároveň informovala o pripravovanej novembrovej konferencii, ktorej témou bude skracovanie pracovného času z pohľadu odborov.

Hlavné oblasti ktoré boli predmetom rokovania Združenia:

  • Predstavenie Návrhu – Štatútu Združenia odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR.
  • Informácia o kontrolnej činnosti nad stavom BOZP z pohľadu kontrolných orgánov BOZP KOZ SR.
  • Jednotná metodika pre výkon odborovej kontroly nad BOZP. Vyhodnotenie úrovne jednotlivých protokolov z kontrolnej činnosti odborov v oblasti BOZP u zamestnávateľov za rok 2022, závery, opatrenia a odporúčania pri príprave správy za rok 2023.
  • Informácie z činnosti Predstavenstva Združenia OIBP BOZP.

Pravidelné vzdelávanie odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR dáva základný predpoklad pre kvalitnú ochranu práv zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.