Umelá inteligencia v pracovnom prostredí – pomocník i hrozba

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov a rôznych pracovných podmienkach zamestnancov. Aj z tohto dôvodu KOZ SR každoročne organizuje pravidelný cyklus doškoľovania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z členských odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie právneho vedomia našich profesionálnych odborových inšpektorov BOZP i získavanie a výmenu informácií z danej oblasti. Miestom pravidelného vzdelávania bol minulý týždeň už tradične Liptovský Ján.

Pri tejto príležitosti sa prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová stretla aj s generálnym riaditeľom Národného inšpektorátu práce Marekom Mitterpákom a jeho odborným tímom. Neustále zlepšovanie a profesionalizácia ochrany zamestnancov pri práci je totiž spoločným cieľom zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov aj inšpekcie práce.

Svet práce, tvorbu BOZP legislatívy, ale aj vzájomnú spoluprácu v blízkej budúcnosti ovplyvní umelá inteligencia a s ňou súvisiace aj nové formy práce a zamestnávania a tým pádom aj nové ponímanie bezpečnosti práce a potenciálne hrozby.

V problematike tzv. falošných živností a regulácie podmienok ich vzniku sú inšpektoráty práce zajedno s odbormi. Čo si takíto živnostníci častokrát s vidinou vyššieho príjmu, oproti výkonu závislej práce, neuvedomujú, je nižšia ochrana práce a zdravia. Dokazovanie takéhoto nelegálneho zamestnávania je častokrát zložité, keďže tieto živnosti sú neraz zo strany pracovníka uzatvorené dobrovoľne, najmä s predstavou vyššieho zárobku a slobody organizácie pracovného času.

Oblasťou, ktorej bude potrebné venovať v rámci BOZP zvýšenú pozornosť, je aj zamestnávanie cudzincov. Pretože práve jazyková bariéra a tým pádom aj neznalosť pracovnoprávnej legislatívy sú v bezpečnosti pri práci častokrát najväčšou prekážkou. Cudzinci, ktorí neovládajú naše predpisy, ohrozujú nielen samých seba, ale aj ostatných zamestnancov. Tu vidíme priestor aj pre odborové organizácie, ktoré by mali mať snahu organizovať aj takýchto pracovníkov a uľahčiť ich začleňovanie na pracovisku.

KOZ SR a NIP majú vzájomnú spoluprácu podchytenú aj dohodou, ktorú bude potrebné inovovať aj vzhľadom na nové výzvy na trhu práce a zmeny pracovného prostredia. Nastavená spolupráca sa bude naďalej rozvíjať v oblasti legislatívy – pri tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti BOZP, v prevencii a jej aplikácii v praxi, výmene informácií a v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania, či vo vzájomnej propagácii.

Pravidelné vzdelávanie odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR dáva základný predpoklad pre kvalitnú ochranu práv zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.