ÚvodRegistráciaRečníciProgramStríming

 Panel 1: Od budovateľského socializmu, cez divoký kapitalizmus až k „digitálnym fuškám“

Anton Marcinčin – špecialista na regionálny rozvoj

Vyštudoval FEL ČVUT v Prahe a CERGE-EI Praha a obhájil titul Ph.D. v ekonómii na Karlovej univerzite v Prahe. Získal niekoľko štipendií na Tinbergen Institute Amsterdam a LSE London.

Pôsobil ako výskumník, ekonóm Svetovej banky, poslanec parlamentu, splnomocnenec vlády pre zaostávajúce regióny a poradca ministra financií. Publikoval desiatky vedeckých článkov, prednášal na viacerých univerzitách a podieľal sa na mnohých medzinárodných výskumných aktivitách. Od roku 2007 publikuje pravidelné články v Hospodárskych novinách a od roku 2015 aj v Pravde. Založil iniciatívu Regionálny rozvoj teraz! a od roku 2021 edituje Ročenku regionálneho rozvoja.

Marta Kahancová – spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI), docentka na Inštitúte pre verejnú politiku FSEV UK

Výskumníčka v problematike trhu práce, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. PhD. získala na Univerzite v Amsterdame v roku 2007. Výskumne a pedagogicky pôsobila na Univerzite v Amsterdame, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a vo Viedni, Max Planck inštitúte pre výskum spoločnosti v Kolíne nad Rýnom a v Európskom odborovom inštitúte v Brusseli.

Vedie viaceré výskumné projekty v oblasti zastupovania záujmov zamestnancov v neštandardných pracovných podmienkach, rozširovaní pokrytia kolektívnymi zmluvami a vplyvu sociálneho dialógu na tvorbu verejnej politiky v národnom aj Európskom kontexte. Venuje sa ja aplikovanému výskumu pre európske odborové centrály, napr. v otázkach organizovania mladých ľudí v odboroch, tematizácie algoritmického manažmentu práce v činnosti odborov, a rozširovanie kolektívneho vyjednávania v krajinách a odvetviach s nízkym pokrytím kolektívnymi zmluvami.

Pravidelne publikuje v medzinárodných akademických časopisoch, zúčastňuje sa konferencií a pôsobí v medzinárodných výskumných konzorciách. Okrem akademickej činnosti pôsobí ako expertka pre Európsku komisiu v otázkach politiky zamestnávania a pre Európsku platformu v boji s nedeklarovanou prácou v rámci Európskeho orgánu práce (ELA). Je tiež členkou expertnej komisie OECD pre meranie pokrytia kolektívnymi zmluvami. 

Richard Sťahel – samostatný vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV v Bratislave

Od roku 2019 zastáva funkcie riaditeľa ústavu a vedúceho Oddelenia environmentálnej filozofie. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentálnej demokracie.

Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom monografií Current Challenges of Environmental Philosophy (Leiden – Boston: Brill, 2023), Úvod do environmentální politické filosofie (Praha: Malvern 2023), Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).

Panel 2: Od boomerov k zoomerom: Iné prostredie, iní zamestnanci

Eva Bútorová – výskumníčka

Problematike rodovej nerovnosti, resp. diskriminácii v rôznych oblastiach verejného a pracovného života sa venuje 15 rokov. Po 10 rokoch pôsobenia na akademickej pôde, uplynulé roky participovala na viacerých projektoch MPSVR SR zameraných na opatrenia slúžiace na zosúladenie pracovného a súkromného života s akcentom na elimináciu rodovej a vekovej diskriminácie na pracovisku.

Michal Němec – poradca prezidentky KOZ SR

Pri zakladaní doplnkového dôchodkového poistenia spolupracoval s Konfederáciou odborových zväzov SR a s jednotlivými odborovými zväzmi od roku 1997. Pre odbory pracoval aj ako expert pre oblasť sociálneho poistenia a zastrešoval aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád v rámci jednotlivých národných projektov (NSP, NSK). Pôsobí ako expert v twinningových projektoch zameraných na problematiku sociálneho dialógu (na národnej, aj regionálnej úrovni), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sociálneho poistenia.

Je spoluautorom prvej Stratégie aktívneho starnutia a akčného plánu v Slovenskej republike v roku 2013 a garantom viacerých analytických výstupov zastrešovaných KOZ SR. Ako poradca prezidenta KOZ SR pôsobil aj v rokoch 2013 až 2019. V súčasnosti je poradcom prezidentky KOZ SR.

Andrej Kuruc – expert na rodovú rovnosť a psychológ

Andrej Kuruc sa dlhodobo venuje problematike rodovej rovnosti a prevencii rodovej diskriminácie a rodovo podmieneného násilia, kde pripravil rôzne štúdie, metodiky a štandardy. Momentálne pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pracoval aj na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Ukončil psychológiu na Filozofickej fakulte univerzity Komenského. Podieľal sa na príprave publikácií ako Rod v psychologickom poradenstve, Sexuálne obťažovanie na vysokých školách, Štúdia zameraná na analýzu hodnoty neplatenej práce, výskum starostlivosti o deti s ohľadom na rodovú rovnosť. Pôsobil aj ako expert na Expertnom fóre Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. 

Panel 3: 3 dni s rodinou, 4 dni v robote. Nový normál?

Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR

Problematike sociálneho dialógu, sociálneho partnerstva a jeho inštitucionalizovania sa venuje už od čias vysokoškolského a postgraduálneho štúdia, pôsobila ako vysokoškolská učiteľka –  odborná asistentka na Katedre politológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vo svojej prednáškovej, výskumnej a publikačnej činnosti venovala (a stále venuje) už spomínanému sociálnemu dialógu, odborovému hnutiu, sociálnej politike a trhu práce.

V odboroch sa aktívne na rôznych pozíciách angažuje od roku 1999, bola predsedníčkou Rady mladých pri KOZ SR, od roku 2016 pôsobila ako viceprezidentka KOZ SR a v júni 2022 sa stala prezidentkou KOZ SR. Okrem zastupovania konfederácie na medzinárodnej úrovni, pôsobí od 2016 aj ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Ján Košč – nezávislý sociálno-ekonomický analytik, odborár a občiansky aktivista

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na komparatívne hodnotenie zamestnaneckého prostredia na Slovensku zo sociálneho, zdravotného a ekonomického pohľadu. Venuje sa aj problematike odborovej organizovanosti, pokrytia kolektívnymi zmluvami, zefektívňovania kolektívneho vyjednávania, politike nízkych miezd, minimálnej mzde, daňovo-odvodovému zaťaženiu, zvyšovaniu príjmovej a majetkovej nerovnosti, pracovnej migrácii a masmediálnej manipulácii. Je autorom, spoluautorom a editorom viacerých odborných publikácií. Je spoluzakladateľom OZ Pracujúca chudoba a koordinátorom Asociácie sociálno-ekonomických analytikov. V roku 1995 sa stal členom OZ KOVO v hutníckej fabrike na východe Slovenska.

Michal Drobný – špecialista – právnik OZ KOVO

Po ukončení štúdia pracoval v oblasti HR a od roku 2012 pôsobí ako právnik na Odborovom zväze KOVO, kde sa špecializuje na oblasť pracovného práva, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a tiež práva sociálneho zabezpečenia. Pôsobí tiež ako lektor so zameraním na pracovnoprávnu legislatívu, oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a proces kolektívne vyjednávanie. Je členom Labour Law Association. Zúčastnil sa viacerých analytických výstupoch v rámci Národných projektov Centrum sociálneho dialógu, Podpora kvality sociálneho dialógu. Svoje skúsenosti uplatnil aj ako spoluautor niekoľkých publikácií v oblasti pracovného práva.

Miroslava Jandorfová – HR riaditeľka NN Slovensko

Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Prvé pracovné skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov získala v Slovenskej sporiteľni a ČSOB, kde celkovo pôsobila vyše 10 rokov. Následne zúročila svoju predchádzajúcu prax v spoločnosti Samsung, odkiaľ sa opätovne vrátila do finančnej sféry, konkrétne do Sberbank Slovensko.

V roku 2017 prijala ponuku HR manažérky v spoločnosti Aegon, ktorú pred štyrmi rokmi odkúpila holandská značka NN Group a zodpovedne sa ujala náročnej roly integrácie dvoch tímov. V novej integrovanej NN Slovensko dodnes riadi HR oddelenie ako jediná ženská členka top manažmentu.

K jej kľúčovým ambíciám patrí budovanie firemnej kultúry založenej na férovej a otvorenej atmosfére a komunikácii, zvyšovanie zamestnaneckej angažovanosti alebo neustály rozvoj a inovácie v oblasti odmeňovania a benefitov. A, samozrejme, rovnako dôležitá je aj reputácia značky navonok a na trhu práce. Za týmto účelom sa v rámci svojej HR agendy orientuje predovšetkým na zvyšovanie spokojnosti zamestnancov, work-life balans či budovanie inkluzívneho pracovného prostredia.