Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo:

  • Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov pod dohľadom garanta centra.
  • V kontexte napĺňania cieľov projektu bolo vytvorených 5 expertných tímov pre tvorbu Analytických výstupov a ďalšie 2 tímy sa kreujú so štartom začiatkom roka 2018. Tieto tímy budú naďalej pribúdať tak, aby sa podarilo do ukončenia projektu v r. 2021 odovzdať celkom 20 odborných výstupov na témy schválené členmi RV CSD II. KOZ SR.
  • Bola zostavená funkčná redakčná rada pre tvorbu odborného periodika ePráca, ktorá vydala už 2 periodiká.
  • V spolupráci s ostatnými OZ bolo identifikovaných 7 lektorov pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú stanovené na ročnej báze a prispievajú ku kontinuálnemu zvyšovaniu odbornosti sociálnych partnerov (realizované 2 vzdelávacie aktivity pre celkom 39 účastníkov).
  • Vytvoril sa tím expertov pre vzdelávanie a e-poradenstvo (Klientske centrum), ktorý je zameraný na riešenie podnetov verejnosti a poradensko-konzultačné aktivity.
  • Web stránka KOZ SR bola rozšírená o obsah CSD II. a je pravidelne aktualizovaná o fakty z implementácie NP CSD II.
  • Pre 8 nových zamestnancov KOZ SR zapojených do projektu CSD II. boli vytvorené pracovné stanice vrátane kancelárskeho nábytku a technického vybavenia.
  • Za koordináciu a vecné riadenie projektu zodpovedá Manažér projektu v spolupráci s členmi RV NP CSD II. KOZ SR, s podporou koordinátorov expertných centier a projektovým tímom.