Stereotypné vnímanie ženskej práce na Slovensku stále pretrváva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa Konfederácia odborových zväzov SR pripája k odborom v celej Európe, ktoré vyzývajú nielen na rýchle prijatie navrhovanej smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ale aj na rovnaké mzdové ohodnotenie.

Napriek tomu, že Ústava SR a ostatná legislatíva zaručujú rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, o odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie či pracovné podmienky, štatistiky sú nemilosrdné: slovenské ženy sú aj v 21. storočí stále v nevýhodnejšom postavení ako muži, zastávajú nižšie pracovné pozície a sú aj nižšie ohodnocované.

Z ekonomicky aktívnych žien má 46 % žien úplné stredné vzdelanie, zatiaľ čo u mužov je to len 43 %. Vysokoškolské vzdelanie má 27 % žien, naproti tomu u mužov je to len 19 %. Ženy sú síce vzdelanejšie ako muži, ich prístup na trh práce je však oveľa komplikovanejší a aj samotný pracovný život a odmeňovanie sú negatívne ovplyvnené diskrimináciou. Ak porovnáme odmeňovanie žien s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a mužov s identickým vzdelaním, muži zarábajú o 30 % viac ako ženy.

Slovenské ženy narážajú v súvislosti s pracovnou kariérou na množstvo bariér. Nejde len o nesúlad medzi dosiahnutým vzdelaním a pracovnou pozíciou; zložitý je aj ich návrat na trh práce po materskej dovolenke, ktorý úzko súvisí s nedostatkom predškolských zariadení a nízkou finančnou podporou štátu v starostlivosti o dieťa. Podľa Eurostatu hlavným dôvodom, prečo ženy v Európe nepracujú, je ten, že sa musia starať nielen o svoje deti, ale aj o dlhodobo chorých príbuzných. Štúdie ukazujú, že ženy v Európe strávia dvakrát viac času vykonávaním domácich prác ako muži, a to aj vtedy, keď sú muži nezamestnaní a ženy pracujú. „Aj miera evidovanej nezamestnanosti žien je vyššia ako miera nezamestnanosti mužov. Narážame na ich nízke mzdové ohodnotenie, nemožnosť kariérneho rastu. Ženy sa častokrát stretávajú na pracovisku nielen s diskrimináciou, ale aj obťažovaním,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Nedocenené vzdelanie a diskriminácia žien na pracovnom trhu sa odráža aj v rozdielnom odmeňovaní na jednotlivých pracovných pozíciách. „Zaužívané stereotypy ohľadom žien ako – matka nie je flexibilná do takej miery ako muž, bude častejšie vymeškávať v práci z dôvodu starostlivosti o dieťa – sa negatívne odrážajú na výške ich miezd. Zamestnávatelia preto zvyknú pred ženami s deťmi uprednostniť iných uchádzačov,“ objasnila vplyv stereotypného vnímania žien M. Uhlerová. Nízke finančné ohodnotenie žien sa následne odráža v ich životnej úrovni a v ťažkostiach pri zabezpečovaní rodiny, ktoré z toho vyplývajú. Navyše, negatívny dosah má táto skutočnosť aj v postproduktívnom veku, keď sa nízke mzdy prenášajú aj do nízkych dôchodkov.

KOZ SR presadzuje rovnaké podmienky bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zároveň vyzývame na rýchle prijatie navrhovanej smernice EÚ o zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, ktorá bude mať výrazný vplyv na zvýšenie pracovných príležitosti žien a posilnenie ich práv.