Podpis Vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách v štátnej a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020

Na Úrade vlády SR v Bratislave dnes zástupcovia vlády a sociálnych partnerov podpísali Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Za KOZ SR vyhlásenie podpísala viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka Monika Uhlerová.

Účelom tohto vyhlásenia je garancia podpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 s predpokladom podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020.

Podpísanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa odkladá do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožní uzatvoriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj na obdobie dlhšie ako jeden rok. K samotnému podpisu by malo prísť v závere tohto roka.

Sociálni partneri týmto vyhlásením deklarujú, že do podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nebudú meniť svoje postoje prezentované na kolektívnom vyjednávaní uskutočnenom 20. júna 2018 a súhlasia s dohodnutým rozsahom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020, vrátane 10 % valorizácie.

Valorizácia v uvedenom rozsahu sa od 1. januára 2019 neuplatní pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí budú odmeňovaní podľa novej základnej stupnice platových taríf uvedenej v pripravovanej novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu, že táto novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Táto stupnica platových taríf, ktorá už bude zohľadňovať zvýšené platové tarify, bude valorizovaná až od 1. januára 2020 o 10 %.

Zástupcovia vlády Slovenskej republiky a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov týmto vyhlásením akceptovali nami predložený návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa predložený na kolektívnom vyjednávaní, ktorý sa týkal aj skrátenia služobného/pracovného času, zvýšenia dovolenky, zvýšenia odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách, zvýšenia odchodného, výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, celkového prídelu do sociálneho fondu a zvýšenia dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.