Neisté pracovné podmienky a ich dôsledky ohrozujú celú generáciu ľudí

Zvýšenie účasti odborov v procese zabezpečenia kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v Európe bola hlavná téma stretnutia viac ako stovky mladých odborárov vo švédskom Åkersbergu. Zastúpenie tu mala aj Rada mladých KOZ SR ako silná súčasť európskeho mládežníckeho odborárskeho hnutia.

Z dôvodu zlepšenia situácie mladých Európanov na trhu práce je potrebné vyhodnotiť zapojenie odborov, ako jedného zo sociálnych partnerov, do realizácie európskych politík zamestnanosti mládeže, akými sú napríklad “záruka mladých“ alebo „iniciatíva pre zamestnanosť mládeže”.

Mladí odborári si uvedomujú potrebu posilnenia ich vlastnej participácie v rámci systému pracovnoprávnych vzťahov, najmä prostredníctvom ich mládežníckych štruktúr v národných konfederáciách. Musia byť viac aktívni v legislatívnych procesov a sledovať aktivity, ktoré sú zamerané na mladých.

Prezidentka mladých európskych odborárov (EOK výbor mladých) Viktoria Nagy uviedla: „Musíme vytvoriť súbor praktík a odporúčaní o zapojení odborov do politík zamestnanosti mládeže. Postupy by mali byť relevantné a prenosné do rôznych národných a regionálnych kontextov, ako aj na dôkazy o ich hodnote a vplyve.“

Počas stretnutia mladí odborári prediskutovali niekoľko tém ako:

Vysoká nezamestnanosť mladých

V dôsledku hospodárskej krízy bola miera nezamestnanosti mladých ľudí mimoriadne vysoká: v porovnaní s priemernou mierou nezamestnanosti, v mnohých krajinách zostáva miera nezamestnanosti mladých viac ako dvakrát vyššia. Mladí ľudia, ktorí sa práve nevzdelávajú, alebo sa nezúčastňujú odbornej prípravy a sú nezamestnaní, stoja približne 153 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2% celkového HDP EÚ. Prezentovaná odborná štúdia naznačuje, že dlhodobé účinky na nezamestnanosť možno cítiť po dobu ďalších 20 rokov, čo je životnosť jednej generácie.

Neisté pracovné podmienky

Skutočnosť vzostupu pracovných pomerov formou dohody ukazuje, že mladí Európania budú pravdepodobne pracovať v neistých pracovných miestach a na dohodu o pracovnej činnosti, alebo dohodu o vykonaní práce. Tieto nedostatočne platené pracovné príležitosti podkopávajú právo mladých na sociálnu ochranu a poskytovanie zdravotnej starostlivosť. To vedie k nárastu zdravotných problémov a strate motivácie.

Odliv mozgov – braindrain

Vysoko vzdelaní, talentovaní a ambiciózni jednotlivci sa často rozhodnú presťahovať sa do ekonomicky vyspelých regiónov. Tento jav je mimoriadne rozšírený medzi európskou mládežou. Migrácia z východných a južných regiónov do prosperujúcich severných a západných regiónov sa stala trendom. Tento druh migrácie ešte viac prehlbuje existujúce ekonomické rozdiely a zvyšuje nerovnováhu medzi regiónmi EÚ. Nedávna štúdia EOK – Výboru pre mládež, však naznačuje, že nízka zamestnateľnosť mladých ľudí nie je spôsobená nedostatkom základných zručností.

Nesúlady trhu práce

Nesúlad medzi ponukou kvalifikácie pracovníkov a dopytom po zručnostiach firmy môže mať mnoho foriem: nedostatok zručností, medzery v zručnostiach alebo vertikálne alebo horizontálne nesúlady, kde vzdelávanie alebo kvalifikácia pracovníka sú buď príliš nízke alebo príliš vysoké, alebo typ vzdelania alebo zručností sú pre danú prácu nevhodné. Nerovnováha medzi ponukou a dopytom má negatívny vplyv na trh práce, pretože bráni hospodárskemu rastu a prosperite.

Chudoba a sociálne vylúčenie

Vysoká miera nezamestnanosti mládeže viedla k výrazným sociálnym a hospodárskym rozdielom medzi mladými ľuďmi v Európe. To sprevádzané materiálnou depriváciou, zlými životnými podmienkami a rastúcimi sociálnymi dôsledkami, ako je kriminalita, užívanie návykových látok a v niektorých prípadoch aj občianske nepokoje. Ak tento problém zostane nevyriešený, tento stav môže mať vážne dôsledky pre sociálnu súdržnosť. Chudoba a sociálne vylúčenie vytvárajú začarovaný kruh, ktorý sa pritom ako téma stále viac marginalizuje, a mladých ľudí ponecháva mimoriadne zraniteľných voči rôznym sociálnym rizikám.

V záverečnom paneli a diskusii venovanej Stratégie EÚ 2020: Čo ďalej?, v ktorej sa zúčastnili švédska ministerka zamestnanosti a práce Ylva Johansson uviedla: “Silné švédske hospodárstvo je výsledkom silného sociálneho regionálneho systému krajiny. Švédsko je lídrom v integrácii mladých migrantov na trhu práce.  Najlepším spôsobom ako čeliť fašizujúcej sa Európe, je stať sa členom odborovej organizácie“.