Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“

Predmetom seminára bolo stretnutie zástupcov odborových zväzov Českej republiky, Litvy, Maďarska, Slovenskej republiky a Talianska na tému „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii“.

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky parlament, Rada a Európska komisia, stanovuje 20 zásad a práv v prospech občanov EÚ. V nadväznosti na následky krízy a zmeny v našej spoločnosti v dôsledku starnutia obyvateľstva, digitalizácie a nových spôsobov práce tento pilier slúži ako kompas pre obnovenie procesu konvergencie smerom k lepším životným a pracovným podmienkam.

EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV

💼EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁVPredmetom seminára bolo stretnutie zástupcov odborových zväzov na tému „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii“. V rámci jednotlivých pracovných blokov účastníci školenia pracovali v skupinách na zadaných úlohách, ktoré spočívali v mapovaní národnej implementácie. OZPŠaV na Slovensku, European Trade Union Institute – ETUI, Rada Mladých Odborárov, Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Uverejnil používateľ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Piatok 2. november 2018

 

V rámci jednotlivých pracovných blokov účastníci školenia pracovali v skupinách na zadaných úlohách, ktoré spočívali v mapovaní národnej implementácie.

  • s rovnosťou príležitostí a prístupom na pracovný trh,
  • s dynamickosťou trhu práce a spravodlivými pracovnými podmienkami,
  • sociálnej ochrany a začlenenia.

Účastníci školenia ďalej hľadali odpovede na otázky, ako vláda realizuje EPSP, či sú odborové organizácie zapojené do implementácie EPSP, ak áno akou formou a či samotné odbory majú svoje priority v rámci EPSP.

Monitorovanie výsledkov vo svetle Európskeho piliera sociálnych práv

Slovensko má pred sebou výzvy, pokiaľ ide o niekoľko ukazovateľov sociálneho prehľadu v rámci európskeho piliera sociálnych práv. Počet detí do troch rokov vo formálnej starostlivosti o deti je veľmi nízky (0,9 %). Prispieva to k veľkému vplyvu materstva na účasť žien na trhu práce, čoho odzrkadlením je pomerne vysoký rozdiel v zamestnanosti žien a mužov. Pozitívom však je, že príjmová nerovnosť a chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zamestnanosť i nezamestnanosť sa rýchlym tempom zlepšujú.

Slovensko má dlhodobo pomerne nízku úroveň príjmovej nerovnosti (meranú pomerom príjmov horného a dolného kvintilu). Príčinou nie je ani tak účinnosť daňovo-dávkového systému, ale skôr hlavne nízke mzdové rozpätie krajiny. Majetková nerovnosť je takisto medzi najnižšími v EÚ, čo súvisí s vysokou mierou vlastnenia nehnuteľností na bývanie, čo vedie k pomerne rovnomernej distribúcii aktív na bývanie. Podobne aj riziko chudoby a sociálneho vylúčenia zostáva výrazne pod priemerom EÚ a ďalej klesá.

V rámci skupinovej práce mali účastníci školenia za úlohu stanoviť aj priority – akcie odborárov pri implementácii EPSP.

Každá pracovná skupina následne vypracovanú úlohu (zadanie) predstavila formou prezentácie ostatným účastníkom školenia.

Účastníci školenia sa zúčastnili aj prezentácie a diskusie odborníka z Európskej komisie pána Krysztofa Novaczeka na tému „Jeden rok EPSP“. Ďalej tiež prezentácie (študijnej návštevy) a následnej diskusie zástupcov Európskej odborovej konfederácie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Lepšia Európa pre pracujúcich: silnejší pilier sociálnych práv“.

Body, ktoré sú podľa odborárov nevyhnutné pri zavedení Európskeho pilieru sociálnych práv:

  • aktívna podpora zo strany všetkých orgánov EÚ,
  • lepšia hospodárska politika EÚ s každoročnými sociálnymi a hospodárskymi odporúčaniami či posilnenie kolektívneho vyjednávania,
  • v oblasti kolektívneho vyjednávania je potrebné zahrnúť realizáciu Európskych dohôd o sociálnych partneroch,
  • veľmi dôležitý bod pri zavedení tohto pilieru je aj rýchle prijatie legislatívnych návrhov týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným životom a rodičovskou dovolenkou,
  • zavedenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom mieste.

Za KOZ SR sa seminára zúčastnili odborníci z Konfederácie odborových zväzov SR, Integrovaného odborového zväzu a z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.