Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2019 a 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a 2020 boli 28. novembra 2018 slávnostne podpísané v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. Slávnostného podpisu sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini a predsedovia všetkých koaličných strán.

Ešte v júni tohto roka podpísali na Úrade vlády SR zástupcovia vlády a sociálnych partnerov Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Za KOZ SR vyhlásenie podpísala viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka Monika Uhlerová. Podpísaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa predchádzala novelizácia zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožňuje uzatvoriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj na obdobie dlhšie ako jeden rok.

Platové tarify zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa novej základnej stupnice platových taríf v novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov stúpnu v priemere v roku 2019 o 10%. Táto stupnica platových taríf, ktorá už zohľadňuje zvýšené platové tarify, bude valorizovaná od 1. januára 2020 o 10 %. Navýšenie platových taríf štátnych zamestnancov bude v roku 2019 aj 2020 o 10%.

Novelou zákona č. 553/2003, ako aj zmenou katalógu pracovných činností sa odstraňuje deformácia v odmeňovaní odstrániť, žiadna platová tarifa nebude pod minimálnou mzdou a zamestnanci verejného sektora si v priemere polepšia o 10% v roku 2019 a o ďalších 10% v roku 2020. Bude však veľkou úlohou pre odbory, ale i sociálnych partnerov – vládu a samosprávu – ustriehnuť a nedopustiť prepad platových taríf pod minimálnu mzdu, a túto zodpovednosť preniesť do každoročného kolektívneho vyjednávania,“ uviedla počas slávnostného podpisu viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Podpísané KZVS zachovávajú platné sociálne benefity – dĺžka pracovného času či dovolenky, odchodné, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkový prídel do sociálneho fondu.

Kompletné signované znenia oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa budú onedlho zverejnené na našej webovej stránke.