Kongres Európskej odborovej konfederácie

  • Od dnes až do piatku sa koná vo Viedni 14. zjazd Európskej odborovej konfederácie (EOK), ktorého sa zúčastňuje aj slovenská delegácia na čele s prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom.
  • Zúčastňuje sa na ňom viac ako 600 národných delegátov odborových zväzov vrátane generálnych tajomníkov či predsedov približne 90 národných odborových organizácií z 38 európskych krajín, 10 európskych odvetvových odborových federácií a špeciálnych hostí z Európy a mimo nej, vrátane predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, Antonia Costu, premiéra Portugalska, či Josepha Stiglitza, ekonóma a nositeľa Nobelovej ceny a mnoho iných.
  • Kongres si zvolí nový tím, ktorý povedie EOK v nasledujúcich štyroch rokoch, zmení stanovy konfederácie a prijme kľúčové dokumenty vrátane Viedenského manifestu a akčného programu EOK na roky 2019 – 2023. Tento kongres je prvým kongresom EOK, ktorý tvoria ženské delegátky a mužskí delegáti v pomere 50/50.
Piatok

EURÓPSKI ODBORÁRI CHCÚ VYBOJOVAŤ VYŠŠIE MZDY

Na minulotýždňovom kongrese Európskej odborovej konfederácie bola opätovne do pozície zástupcu generálneho tajomníka EOK zvolená Esther Lynch. V minulom volebnom období v rámci EOK mala na starosti široké portfólio aktivít a zodpovednosti, ako napríklad kolektívne vyjednávanie a mzdová politika, verejné obstarávanie, základné a obchodné práva, pracovné právo a zdravie a bezpečnosť, viedla intervencie za prijatie Európskeho piliera sociálnych práv.

Ako by sa malo zlepšiť mzdové ohodnotenie, ale aj pracovné podmienky zamestnancov v Európe, o tom sa s Esther Lynch zhovárala redaktorka RTVS Rita Fleischmanová.

Lídri európskych národných odborových zväzov dnes opätovne zvolili Luca Visentiniho za generálneho tajomníka EOK a zvolili Laurenta Bergera za prezidenta EOK.

Do vedenie EOK boli zvolení aj dvaja zástupcovia generálneho tajomníka – Esther Lynch a Per Hilmersson; traja konfederační tajomníci Liina Carr, Isabelle Schömann a Ludovic Voet a štyria viceprezidenti José María (Pepe) Álvarez, Miranda Ulens, Bente Sorgenfrey a Josef Středula.

EURÓPSKA MINIMÁLNA MZDA
Zavedenie európskej minimálnej mzdy požadujú aj odborári na európskej úrovni. Žiadny pracovník v únii by podľa nich nemal zarábať menej, ako je európska spodná hranica. Aj podľa Európskej odborovej konfederácie by to malo byť najmenej šesťdesiat percent priemernej mzdy. Od nasledujúceho európskeho parlamentu a komisie aj my očakávame návrh, ktorý by zabezpečil, aby nikto z pracujúcich nezarobil menej. Slovenskí zamestnávatelia sú proti.

Štvrtok

Dnes delegáti kongresu volili funkcionárov a celý tím EOK vrátane prezidenta a viceprezidentov, generálneho tajomníka, jeho zástupcu, konfederačných tajomníkov a audítorov. Po zrátaní všetkých hlasovacích lístkov a ich overení budú výsledky oznámené v piatok 24. mája 2019.

Po schválení Výkonným výborom EOK v októbri 2018 bol delegátom kongresu predložený a následne schválený dokument Budúcnosť EOK. Dokument pojednáva o výzvach a poslaní konfederácie, o spôsobe a nových formách organizovania členov odborov, komunikačnej stratégii navonok i dovnútra inštitúcie, o štruktúre a činnosti orgánov EOK, postavení a spolupráci s Európskym vzdelávacím inštitútom (ETUI), rovnako aj o spolupráci so skupinou zamestnancov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ECOSOC).

Pri určení priorít pre budúce obdobie chce EOK riešiť hlavné výzvy, ktorým európske odborové hnutie dnes čelí:

  1. Riešenie krízy demokracie na inštitucionálnej, ekonomickej a sociálnej úrovni; formovanie budúcnosti Európy v záujme pracujúcich; budovanie cesty k reforme zmlúv, kde budú mať sociálne práva prominentnú úlohu, vrátane cesty prostredníctvom protokolu o sociálnom progrese, ktorý by mal byť začlenený do zmlúv.
  2. Stanovenie novej ekonomickej politiky pre Európu pre udržateľný a inkluzívny rast, založenom na investíciách a tvorbe pracovných miest; zreformovaní ekonomického riadenia EÚ, európskeho semestra, EMU a zdrojov EÚ na zabezpečenie toho, aby sociálna spravodlivosť išla ruka v ruke s ekonomickou konkurencieschopnosťou; potieranie daňového dumpingu a vyhýbanie sa daniam pre nastolenie spravodlivejších a koordinovanejších daňových systémov v EÚ.
  3. Radikálna zmena deľby bohatstva a podielu miezd v ekonomike pre riešenie nerovnosti a posilnenie sociálnej spravodlivosti; posilnenie kolektívneho vyjednávania a priemyselných vzťahov na dosiahnutie pozitívnej konvergencie miezd a pracovných podmienok pre všetkých; obrana a posilnenie práv pracujúcich a práv odborov; ochrana ľudských práv a nediskriminácie na všetkých úrovniach; dosiahnutie plnej rodovej rovnosti v spoločnosti a vo svete práce.
  4. Riadenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, digitalizácia a automatizácia v kontexte globalizácie spravodlivým a inkluzívnom spôsobom, aby žiaden pracujúci nezostal mimo; opätovné spustenie európskej priemyselnej politiky a zabezpečenie, aby legislatíva hospodárskej súťaže a podniková legislatíva na jednotnom trhu nemali prednosť pred sociálnymi právami, právami pracujúcich a právami odborov; zlepšenie participácie pracujúcich na pracovisku a v meniacej sa a reštrukturalizovanej ekonomike.
  5. Opätovné vybudovanie európskeho sociálneho modelu implementáciou Európskeho piliera sociálnych práv prostredníctvom legislatívy a vhodných opatrení pre pozitívnu konvergenciu tak, aby profitovali rovnomerne všetci pracujúci a občania; dosiahnutie spravodlivých a inkluzívnych trhov práce, pracovnej mobility, sociálnej ochrany a systémov školenia a vzdelávania; formovanie budúcnosti práce spôsobom, ktorý redukuje prekérnosť a neistotu a zvyšuje a rozširuje ochranu pracujúcich; posilnenie a podpora sociálneho dialógu a tripartitného dialógu na všetkých úrovniach.
  6. Riešenie migrácie prostredníctvom ochrany ľudských a základných práv, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania v práci a v spoločnosti, prevencia a boj proti vykorisťovaniu, budovanie ciest pre integráciu a začlenenie, pretvorenie multilateralizmu na európskej a globálnej úrovni prostredníctvom politík, ktoré zdôrazňujú sociálne práva a práva pracujúcich v kontexte medzinárodných inštitúcií a fór, kde je potreba posilniť úlohu sociálnych partnerov; obhajoba spravodlivejšej a inkluzívnejšej agendy medzinárodného obchodu a globalizácie aj prostredníctvom medzinárodných iniciatív, ako je Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj.

Streda

Eurovoľby, ktoré sa konajú 25. mája 2019, budú rozhodujúce pre pracujúcich ľudí. V eurovoľbách si zvolíme nový Európsky parlament, ktorý buď vytvorí z EÚ lepšie miesto, alebo úplne podkope európsku spoluprácu, ktorá funguje už veľa rokov. EOK vyzýva všetkých odborárov a občanov, aby sa zúčastnili európskych volieb a aby hlasovali za strany a kandidátov, ktorí podporia naše odborárske požiadavky a vytvoria lepšiu budúcnosť pre ženy a mužov, mladých a starších ľudí v Európe.

PROGRAM EURÓPSKEJ ODBOROVEJ KONFEDERÁCIE K EUROVOĽBÁM 2019

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ EURÓPSKEHO ODBOROVÉHO HNUTIA?

Tento týždeň vo Viedni na 14. zjazde Európskej odborovej konfederácie vrcholoví predstavitelia odborových centrál z celej Európy diskutujú o budúcnosti európskeho odborového hnutia. V mnohých príspevkoch zaznieva nevyhnutnosť posilňovania a dodržiavania sociálnych práv v Európe, vytváranie kvalitných a hlavne udržateľných pracovných miest, skracovanie pracovného týždňa, znižovanie daňového zaťaženia práce, vyššie zapojenie žien a mladých ľudí do rozhodovacích procesov, nerovné zaobchádzanie so zamestnancami a zamestnankyňami na pracovisku, či sociálna inklúzia marginalizovaných skupín.

Veľmi sa teším, že jednou z nosných tém tohtoročného kongresu a zároveň prioritnou oblasťou pre európske odbory je férový prechod na digitalizovanú a zelenú ekonomiku, dopady digitalizácie a klimatických zmien na svet práce a udržateľnosť nie len ekonomík, ale v prvom rade existencie ako takej. Odbory musia byť nositeľom týchto tém, poukazovať, vytvárať tlak na vlády a hľadať riešenia pre zaistenie udržateľného rozvoja. Nie konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ale udržateľnosť a sociálna zodpovednosť budú sú základným imperatívom nového ekonomického modelu. Pri týchto témach mám však pocit, že na národnej úrovni máme dojem, že sa nás takéto „problémy“ netýkajú, že sú len hudbou vzdialenej abstraktnej budúcnosti.

Viem, že mnohí zamestnanci bojujú o svoje prežitie, ktoré im, bohužiaľ, ich príjem nie vždy dokáže zabezpečiť. Kým nemajú zabezpečenú dôstojnú mzdu a základné existenčné potreby, sťažka budú uvažovať o klimatických zmenách, vymieraní tisícok živočíšnych a rastlinných druhov, zelenej ekonomike, environmentálnej zodpovednosti veľkých firiem. Je preto dôležité zdôrazňovať tento problém aj v rámci odborov, preniesť vážnu diskusiu na národnú úroveň a vysvetľovať súvislosť medzi environmentálnou záťažou, vážnymi klimatickými zmenami a ďalším prehlbovaním sociálnych a príjmových nerovností, chudobou a vôbec udržateľnosťou života na tejto planéte.

Monika Uhlerová

Viceprezidentka KOZ SR

Po prvýkrát laureát Nobelovej ceny na kongrese EOK! Svetoznámy ekonóm Josepf Stiglitz hovoril o alternatívnej vízii pre globálnu a európsku ekonomiku.

Utorok

Za rovnakú produktivitu pri rovnakých životných nákladoch stále v Európe existujú rozdielne mzdy, predovšetkým vo východnej časti Európy. Rozdiel v priemernej hodinovej mzde medzi najchudobnejšou a najbohatšou krajinou dosahuje dokonca desaťnásobok. Aj slovenské mzdy sa musia približovať tým „európskym“. V Európskej únie sú iba dve profesie, ktoré majú rovnakú mzdu za rovnakú prácu. Jednou je profesia európskeho komisára a druhou člena Európskeho parlamentu.

 

„Nové smernice o rovnováhe medzi pracovným životom a transparentnými a predvídateľnými pracovnými podmienkami a revízia smernice o vysielaní pracovníkov by mali byť len začiatkom úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. Ešte stále zostáva veľa práce, najmä pokiaľ ide o vytváranie kvalitných pracovných miest, spravodlivejší podiel na mzdách. Všetky demokratické strany musia zvýšiť svoje úsilie o vybudovanie spravodlivejšej a sociálne spravodlivejšej Európy.“ To je len niekoľko postrehov z vystúpení, ktoré odzneli v prvé dopoludnie 14. kongresu Európskej odborovej konfederácie, ktorý sa koná až do piatku v susednej Viedni.

 

 

Živé vstupy, rozhovory a stanoviska európskych odborárov. Prezident KOZ SR Marián Magdoško rozhovor pre RTVS.

Na kongrese je možnosť stretnúť a diskutovať aj s kolegami z ostatných odborových centrál, ako napríklad o spoločnej spolupráci v rámci V4 s Tadeuszom Majchrowiczom z poľskej Solidarnosci.