Účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov je našou prioritou

V dňoch 29. – 31 mája 2019 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska a odborní zamestnanci Národného inšpektorátu práce. Prezident KOZ SR Marián Magdoško a generálny riaditeľ NIP Karol Habina prezentovali dosiahnuté úspechy nielen za ich vlastný okruh pôsobnosti, ale aj spoluprácu so sociálnymi partnermi v uplynulom období, ako aj konkrétne aktivity spolupráce, kompetencie a plány činnosti do budúcnosti. Diskusia bola zameraná najmä na vzájomnú výmenu informácií a praktických skúseností inšpektorátov práce a odborových inšpektorov pri výkone kontrolnej činnosti v oblasti BOZP, ako aj na výsledky prezentované v správe o činnosti odborovej kontroly nad BOZP KOZ SR za rok 2018

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov. Aj tohto dôvodu KOZ SR organizuje pravidelný cyklus doškoľovania svojich odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie právneho vedomia profesionálnych odborových inšpektorov BOZP, získavanie informácií o novej alebo novelizovanej legislatíve a predpisoch a ich aplikácii pri kontrolnej činnosti u zamestnávateľov.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško informoval prítomných o aktuálnych aktivitách konfederácie spojených s návrhom minimálnej mzdy na rok 2019 a prebiehajúcich rokovaniach s predstaviteľmi vlády a predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, o podpore KOZ SR inštitútu európskej minimálnej mzdy, o ďalších potenciálnych krokoch nasledujúcich po uzákonení zastropovania odchodu veku do dôchodku v súvislosti s druhým pilierom, o stratégii kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, či o príprave a stave novelizácií niektorých právnych predpisov vrátane návrhu na zníženie počtu hodín prikázanej nadčasovej práce a zvýšenia príplatkov za ňu, pretože každá nočná aj nadčasová práca má vplyv na zdravie zamestnanca. Rovnako hovoril aj o tom, ako ovplyvní digitalizácia a automatizácia zamestnanosť, počty a druhy pracovných miest a akú úlohu v tomto procese zohrajú odbory.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podľa prezidenta KOZ Mariána Magdoška jednou z najvyšších priorít KOZ SR. „Tomuto podriaďujeme aj úlohy odborov s cieľom eliminovať využívanie neštandardných pracovných vzťahov a pracovné riziká, ktoré z nich vyplývajú. Zasadzujeme sa za jasné pracovnoprávne vzťahy a adekvátne sankcie za porušovanie Zákonníka práce zamestnávateľmi a rozvíjanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním najmä na prevenciu,“ uviedol Marián Magdoško.

Vzájomná diskusia s hlavnými inšpektormi bola zameraná aj na aktuálne problémy odoberania osobných príplatkov zamestnancom verejnej správy v súvislosti s valorizáciou tarifných platov v roku 2019 vyjednanou v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, v ktorej obe strany skonštatovali jednoznačné pochybenie na strane zamestnávateľa. Zvýšenie tarifných platov nie je dôvodom na odoberanie osobných príplatkov.

Spolupráca KOZ SR a NIP vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov aj v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti BOZP. „Systematickou spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych návrhov, efektívne presadzovať preventívne nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie našej krajiny v zahraničí. Využitím aplikačnej praxe ako inšpektorátov práce, tak aj odborov sme schopní presadiť veľa pozitívneho pri dosahovaní spoločného cieľa,“ povedal generálny riaditeľ NIP Karol Habina.

O pripravovaných legislatívnych požiadavkách a ich zmenách informovala riaditeľka odboru ochrany práce MPSVaR SR Romana Hurtuková.

Ďalšou témou pravidelného doškoľovania bude problematika chorôb z povolania, ich vývoj na Slovensku, s tým súvisiace najčastejšie poškodenia zdravia z práce, príčiny ich vzniku a navrhované opatrenia na ochranu zdravia pri práci.