Prehľad vybraných oblastí predvolebných programov politických strán – Parlamentné voľby 2020

Prehľad predvolebných programov politických strán pred voľbami vo februári 2020 je sústredený na obsahový rozbor vybraných programových oblastí, ktoré sú Konfederáciou odborových zväzov SR v zmysle jej programových dokumentov vnímané ako prioritné. Materiál skúma predvolebné programy zverejnené k 31. januára 2020 všetkých 25 politických strán, uchádzajúcich sa o hlasy voličov vo voľbách do Národnej rady SR dňa 29. februára 2020. Ambíciou materiálu je ponúknuť čitateľovi (primárne členovi odborov) ucelený pohľad na vybrané oblasti optikou priorít, záujmov a cieľov KOZ SR. Z toho dôvodu sme medzi skúmané oblasti zaradili nasledovné:

 • Mzdy a minimálna mzda
 • Dane a odvody
 • Reforma a odmeňovanie vo verejnom sektore
 • Seniori a dôchodky
 • Sociálne zabezpečenie
 • Vybrané oblasti sociálnej politiky
 • Podpora a rozvoj sociálneho dialógu
 • Ochrana práv zamestnancov
 • Postavenie odborov (na pracovisku)
 • Sociálne aspekty digitalizácie
 • Sociálne aspekty klimatických zmien.

Publikáciu môžete stiahnuť TU.

Vo vyššie uvedených oblastiach sa naša pozornosť sústredila najmä na opatrenia smerujúce k rastu miezd, na otázky spojené s minimálnou mzdou, jej udržaním, rastom, zavádzaním regionálnej alebo odvetvovej minimálnej mzdy. V oblasti daní a odvodov sa prioritne zameriavame na daňovo-odvodové zaťaženie práce, jeho zvyšovanie/znižovanie, prípadne reformu daňového mixu a zavádzanie tzv. nových daní. Pri otázke dôchodkov je prehľad primárne koncentrovaný na reformu dôchodkového systému, udržanie tzv. dôchodkového stropu, udržateľnosť systému sociálneho zabezpečenia, opatrenia aktívneho starnutia, jednotlivé dôchodkové piliere a ich udržanie, zrušenie či posilňovanie. Oblasť sociálnej politiky je značne rozsiahla problematika, a preto sme sa orientovali najmä na rodinnú politiku, sociálnu ochranu a kuratelu, systém dávok a podpôr, podporu nájomného bývania, podporu mladých rodín, seniorov, zdravotne znevýhodnených, prípadne marginalizovaných skupín. V oblasti rodovej rovnosti sa naša pozornosť sústredí na stieranie rodovo podmienených mzdových rozdielov, čo je podchytené (ak relevantné) v častiach pojednávajúcich o mzdách. Podpora a rozvoj sociálneho dialógu je oblasť, v ktorej skúmame prístup jednotlivých politických strán k sociálnemu partnerstvu na rôznych úrovniach, a teda ku kolektívnemu vyjednávaniu, ku kolektívnym zmluvám (napr. extenzia) a k tripartite. Ďalšou dôležitou analyzovanou oblasťou je postavenie odborov na pracovisku, posilňovanie/oslabovanie/udržanie práv odborov a odborových funkcionárov, ochrana/posilňovanie/oslabovanie/udržovanie práv zamestnancov a ich pozícia voči zamestnávateľovi ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Pri témach digitalizácia a klimatické zmeny bolo našim hlavným zámerom sledovať možnú ambíciu politických strán vo svojich predvolebných programoch navrhovať opatrenia v kontexte sociálnych dosahov, kvality pracovného prostredia a zmien na trhu práce. Pri analýze sme však zistili, že predvolebné programy tých politických strán, ktoré sa zaoberajú aj problematikou životného prostredia a prípadnej digitalizácie, neuvažujú explicitne v sociálnych súvislostiach. Nami definované súvislosti „digitalizácie“ a „klimatických zmien“ sa v relevantných programoch vyskytujú skôr nepriamo (napríklad zavádzanie uhlíkovej dane, zlepšovanie opatrení sociálneho zabezpečenia, zavádzanie digitálnych daní a pod.) a v kontexte návrhov na ochranu životného prostredia a informatizáciu verejného sektora.

Pri koncipovaní daného materiálu bola použitá metóda obsahovej analýzy (predvolebných programov po­litických strán) a následná syntéza do podoby všeobecného zhodnotenia jednotlivej skúmanej oblasti.

Pri každej uvádzame aj dotknuté opatrenia, ich parafrázu, prípadne citáciu priamo z konkrétneho programu. Záver materiálu je venovaný expertnému posúdeniu v podobe sumarizácie v tabuľkovej forme, kde hodnotíme vplyv navrhovaných opatrení v predvolebných programoch politických strán na analyzované oblasti z pohľadu cieľov, záujmov a priorít odborov na Slovensku. Zdôrazňujeme, že predkladaný materiál je skôr prehľadom ponuky jednotlivých politických strán vo vybraných oblastiach, nie je hĺbkovou analýzou, pre ktorú by bolo nevyhnutné detailnejšie poznanie realizácie navrhovaných opatrení (čo vo viacerých prípadoch absentuje) a identifikácia realizovateľnosti a dopadov takýchto opatrení na súčasnú legislatívu, verejné výdavky, zamestnanecké prostredie a pod.