Vyhlásenie Európskej odborovej konfederácie o nákaze COVID-19

Výkonný výbor EOK na zasadnutí v marci 2020 v Bruseli apeloval na zachovanie pokoja vo svetle nákazy vírusom COVID-19 a nabádal ľudí, aby postupovali podľa pokynov kompetentných svetových zdravotníckych orgánov.

Výkonný výbor EOK privítal doterajšie prijaté kroky na európskej a vnútroštátnej úrovni, no trvá na tom, že treba prijať všetky potrebné opatrenia na zastavenie a zvládnutie šírenia vírusu, ako aj opatrenia na zvládnutie dopadov tejto bezprecedentnej situácie na zdravotníctvo a hospodárstvo. Vyzývame príslušné orgány, aby koordinovanejšie a aktívnejšie podporili hospodárstva európskych krajín. Nemôžeme akceptovať, aby hospodársku záťaž tejto krízy, ktorá pravdepodobne bude oveľa vážnejšia ako finančná kríza z roku 2008, niesli verejné financie, verejné služby, a nakoniec aj európski zamestnanci. Nemôžeme akceptovať ďalšie úsporné opatrenia a škrty z dôvodu krízy COVID-19.

Je potrebné, aby Európska komisia a ďalšie inštitúcie EÚ, vrátane ECB a členských štátov, prijali núdzové opatrenia, ako napríklad uvoľnenie fiškálnych pravidiel spadajúcich pod Pakt stability a rastu a pravidiel štátnej pomoci, a zároveň je potrebné prijať ďalšiu legislatívu na okamžité uvoľnenie európskych financií na podporu najviac zasiahnutých osôb. Sem patrí aj finančná podpora pre pracovníkov, ktorí sú v karanténe a nemôžu vykonávať svoju prácu alebo dostanú výpoveď v dôsledku COVID-19. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj neistým a neštandardným pracovným pozíciám, ktoré často nemajú rovnaké práva a ochranu ako ostatní zamestnanci.

Výbor zdôraznil narastajúce obavy z dopadu na zamestnancov. Mnohí z našich členov sú v priamom kontakte s verejnosťou, a preto čelia riziku nákazy alebo môžu nakaziť niekoho iného. Musíme zabezpečiť, aby našou hlavnou prioritou bolo zdravie a bezpečnosť. Vyzývame zamestnávateľov, aby uplatňovali zásady prevencie, zaviedli všetky náležité opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku, a to predovšetkým tých, ktorí čelia vysokému riziku vystavenia sa chorobe, vrátane všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Výbor navyše vyzýva na prijatie urgentných opatrení, aby sa zabezpečilo, že všetci zamestnanci vykazujúci príznaky choroby umiestnení v karanténe, ako aj tí, ktorí musia zostať doma a starať sa o chorých alebo izolovaných domácich príslušníkov, pričom väčšinou ide o ženy, mohli čerpať dovolenku bez toho, aby sa báli o stratu práce alebo príjmu. Dotknutí pracovníci vo všetkých sektoroch, kde sa uplatňuje sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, budú naďalej pokrytí existujúcimi dohodami.

To sa však netýka stoviek tisíc ďalších zamestnancov, vrátane takých, ktorí nemusia mať nárok na nemocenskú, pracujú v sektoroch s nízkou mzdou alebo majú neistú prácu a sú závislí od príjmov z práce. Niektorí zamestnanci si nie svojou vinou jednoducho nemôžu dovoliť izolovať sa. Výkonný výbor tiež vyzýva vlády, aby boli ostražité a zabezpečili, aby bezohľadní zamestnávatelia nezneužili COVID-19 na odôvodnenie škrtov alebo masového prepúšťania. Je tiež nevyhnutné, aby zamestnávatelia prevzali svoj podiel na finančnej záťaži.

Vzhľadom na dôležitosť zastavenia šírenia vírusu je nevyhnutné, aby zamestnancom v dôsledku COVID-19 nebolo zastavené vyplácanie mzdy. Veríme, že je nesmierne dôležité zachovať čistý príjem všetkých dotknutých zamestnancov, aby mohli ďalej žiť svoj život.

Nákaza COVID-19 zdôrazňuje potrebu posilniť všeobecné a solidárne verejné zdravotnícke systémy ako súčasť sociálneho modelu EÚ a záväzku kvalitných verejných služieb. Je potrebné vyčleniť viac verejných investícií na zabezpečenie dostatočnej úrovne vyškolených zamestnancov a prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Vítame záväzok k flexibilnému prístupu k fiškálnym cieľom, ktorý nedávno oznámila Európska únia, no zároveň je potrebné zaistiť trvalú politickú podporu dobre fungujúcemu verejnému zdravotníctvu. Potrebujeme, aby členské štáty a EÚ prijali akékoľvek hospodárske opatrenia potrebné na to, aby sa táto núdzová situácia nezmenila na celosvetovú recesiu s katastrofickými dôsledkami pre pracovníkov a ich rodiny.

V tomto kontexte musia byť sociálni partneri náležite informovaní a zapojení do konzultácií včas a takým spôsobom, aby mohli prispieť ku garantovaniu záujmov pracujúcich občanov, predovšetkým pri riešení ad hoc sociálnych a hospodárskych opatrení, ktoré môžu byť prijaté v dôsledku tejto krízy.

ℹ️ VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ODBOROVEJ KONFEDERÁCIE (ETUC) O NÁKAZE COVID-19Vzhľadom na dôležitosť zastavenia šírenia vírusu…

Uverejnil používateľ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Sobota 14. marca 2020