Legislatívu v oblasti BOZP je nevyhnutné prispôsobovať novým trendom

Konfederácia odborových zväzov SR a Národný inšpektorát práce majú rozvinutú dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti spoločného pripomienkovania a prípravy legislatívnych návrhov, vzdelávania či propagácie. Dňa 11.júna 2020 sa uskutočnilo rokovanie viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou. Toto stretnutie len potvrdilo záujem oboch strán o pokračovanie spolupráce, ktorá prinesie zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov. Obes strany identifikovali niekoľko oblastí, ktorým sa chcú v blízkej budúcnosti venovať a ktoré vychádzajú z vývojových tendencií vo svete práce, čo ovplyvňuje aj pracovné prostredie, pracovno-právne vzťahy, ochranu zdravia a podmienky na pracovisku. Bude nevyhnutné prispôsobovať legislatívu a opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci novým trendom, ktoré budú určované aj digitálnou revolúciou a klimatickými zmenami. Nedávna skúsenosť s pandémiou koronavírusu a prijímanie rôznych bezpečnostných a reštrikčných opatrení ukázali mnohým zamestnancom a zamestnávateľom nové možnosti pre výkon práce, ako je napríklad práca z domu alebo tzv. home office či nevyhnutnosť skracovania pracovného času. Ale ukázala nám aj legislatívnu nepripravenosť na tieto nové možnosti.

21. storočie prináša aj nové riziká na pracovisku a choroby z povolania. Čoraz častejšie sa v práci vyskytujú psychosociálne riziká a u zamestnancov úrazy a poškodenie zdravia vyvolané dlhodobým stresom a psychickou záťažou. Syndróm vyhorenia, mobbing, bossing, obťažovanie na pracovisku a rôzne sociálne faktory sú fenomény tejto doby, ktoré sú len vágne (ak vôbec) legislatívne uchopené. Bude nevyhnutné o týchto negatívnych javoch nielen hovoriť, diskutovať, pohoršovať sa nad bulvárnymi článkami, ale aj prijímať reálne nástroje a legislatívne opatrenia najmä preventívneho a ochranného charakteru, ale aj také, ktoré umožnia dotknutému zamestnancovi a zamestnankyni situáciu okamžite riešiť, s dôverou sa obrátiť na relevantné inštitúcie a bez zbytočnej stigmatizácie a traumatizácie sa dočkať aj reálneho výsledku, nápravy či odškodnenia.