Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.5.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejší, a na dnešnej tripartite aj najdiskutovanejší, Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, ktorý prináša zmeny v dôchodkovom systéme. K novele máme viac ako dvadsať závažných pripomienok. Návrh ústavného zákona predstavuje rozsiahlu právnu úpravu, ktorá svojím rozsahom a obsahom navrhuje rozšíriť Ústavu Slovenskej republiky neobvyklými podrobnosťami.

Návrh ústavných zmien v dôchodkovom systéme bol ešte minulý rok predmetom rokovaní Pracovnej komisie pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenie skrátenej pracovnej doby „Kurzarbeit“. Následne bol v novembri 2020 predložený Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom si KOZ SR uplatnila 42 pripomienok. K pripomienkam sa 28. januára 2021 uskutočnilo rozporové konanie. Avšak 6. mája 2021 bol KOZ SR predložený Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, ktorý pravdepodobne nahrádza predchádzajúci predložený Návrh ústavného zákona. Dňa 12. mája 2021 sa uskutočnilo rozporové konanie, ale rozporované pripomienky boli k predchádzajúcemu návrhu ústavného zákona. Keďže v prípade „májového“ návrhu ide o nový materiál s novou štruktúrou, KOZ SR zastáva názor, že je potrebné začať celý legislatívny proces nanovo. (Stanovisko KOZ SR k Návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, ktorý bol predložený a prerokovávaný na HSR.)

Vzhľadom na množstvo pripomienok a rôznych verzií návrhu sa tripartita uzniesla, že k návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe bude pokračovať ďalšia diskusia, o ktorej budú sociálni partneri informovaní. Zatiaľ nebude predložený na rokovanie vlády SR, bude sa ním zaoberať ešte Legislatívna rada vlády SR.

Slovenská vláda doteraz nepredstavila žiadne opatrenia týkajúce sa obnovy Slovenska po pandémii, KOZ SR preto na dnešnú tripartitu predložila vlastné návrhy na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze pod názvom Desatoro pokoronových opatrení. Pandémia koronavírusu totiž naplno odhalila slabiny celej krajiny. Otvorenosť a proexportná orientácia Slovenska naplno ukázali nielen krehkosť slovenskej ekonomiky vzhľadom na globálne otrasy, ale aj nevyhnutnú potrebu posilnenia vnútorného trhu aj cez dlhodobo odkladané reformy, a to najmä v oblasti školstva a zdravotníctva. Veríme, že naše „Desatoro“ prispeje k obnove a odolnosti Slovenska po odznení krízy. Naše návrhy smerujú k posilneniu troch základných pilierov, ako sú zdravotníctvo, sociálne veci a práca, a smerom k sociálne spravodlivému Slovensku.

Zároveň treba skonštatovať, že k viacerým bodom z dnešného programu mala KOZ SR súhlasné stanoviská, predložené správy sme zobrali na vedomie.

Účastníci rokovania HSR sa dohodli, že sa v utorok (25.5.2021) o 15.00 h stretnú na mimoriadnom plenárnom zasadnutí HSR, ktorého hlavným bodom bude novela zákona o štátnom rozpočte.