Kurz PKSD: Pokračujeme vo vzdelávaní s témami BOZP a Sociálny dialóg v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

V dňoch 20. 09. až 22. 09. 2021 sa v priestoroch Centra vzdelávania a centra pre regeneráciu pracovnej sily v Kežmarských Žľaboch, v malebnom prostredí Vysokých Tatier, opäť uskutočnia vzdelávacie aktivity na témy Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie.

Prevencia v oblasti BOZP

V tejto vzdelávacej aktivite účastníci preberú Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade Zákon 124/2006 Z.z. týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP (Vyhláška č. 508/2009 Z.z.), požiadavky na bezpečnosť technických zariadení ako i iné prislúchajúce zákony v tejto oblasti.

Ku každému bloku prebehne diskusia a budú zodpovedané konkrétne otázky z praxe rôznych prípadových štúdií lektorov spolu s otázkami samotných účastníkov.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bude prehĺbenie a skĺbenie praktických skúseností a zručností osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Počas troch dní sa účastníci tejto vzdelávacej aktivity oboznámia s psychologickými aspektami komunikácie, s efektívnou komunikáciou a vyjednávaním, ako forme sociálneho dialógu:

  • Efektívna komunikácia
  • Rozhodnutia – kolektívne vs. individuálne
  • Argumentácia a vyjednávanie
  • Konflikt manažment
  • Zvládanie záťažových situácií
  • Selfmanagement a typológia partnera vo vyjednávaní.
  • Nábor nový členov

Všetky aktivity prebehnú formou zážitkových úloh a prípadových štúdií. Prostredníctvom nich si účastníci prakticky vyskúšajú situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť. Zároveň môžu zdieľať vzájomné pohľady, postoje a skúsenosti. Následne sa bude pokračovať prednáškami z histórie sociálneho dialógu v SR aj v EÚ, o formách sociálneho dialógu a jeho štruktúre. V tejto časti sa lektor bude venovať aj právnej úprave kolektívneho vyjednávania v SR, obsahu kolektívnej zmluvy, kolektívnym sporom a štrajku.

Druhá časť bude realizovaná formou workshopu – tréningu s aktívnym zapojením účastníkov, ktorí budú riešiť praktické zadania a úlohy.

Dovoľte nám týmto Vás srdečne pozvať na vzdelávacie aktivity Prevencia v oblasti BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie, ktoré sa uskutočnia 20. – 22.9.2021 v Kežmarských Žľaboch. V prípade Vášho záujmu poprosíme vyplniť prihlášku s návratkou. Tešíme sa na Vás.

Sociálny dialóg a Kolektívne vyjednávanie

Prihláška s návratkou
BOPZ

Prihláška s návratkou

Návratku prosím odoslať na e-mailovú adresu: cahojova@chello.sk, trgalova@kozsr.sk  najneskôr do 31. 8. 2021.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk