Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (23.5.2022)

Zdroj foto: MPSVAR

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Našu pozornosť sme upriamili na Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na rokovaní tripartity v rámci prezentácie stanoviska k danému bodu vystúpil prezident KOZ SR Marián Magdoško s tým, že predkladaný návrh zákona nenapĺňa v tejto podobe primárny cieľ Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti vnútornej bezpečnosti vo vzťahu k napĺňaniu zvyšovania atraktivity služby v Policajnom zbore. Cieľom návrhu zákona má totiž byť aj zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní štátnej služby príslušníkov, ako aj zavedenie motivačných prvkov v systéme odmeňovania a zefektívnenie prijímacieho konania.

Podľa nášho členského OZ polície v SR bol celý návrh zákona zo strany ministerstva vnútra od začiatku navrhovaný s tým, aby bol v minimálnej miere dopad na finančné prostriedky, ktoré by navyšovali rozpočet ministerstva v časti mzdy a odvody. Pritom je jednoznačné, že hlavným motivačným faktorom je náležité finančné ohodnotenie príslušníkov. Ako sme konštatovali aj v rámci rozporových konaní, návrh zákona primárne rieši problémy, ktoré nastali v rámci aplikácie zákona v neprospech služobného úradu a predkladanou novelou sa pre príslušníkov PZ podmienky zhoršujú.

Žiadame preto, aby predkladateľ zapracoval neakceptované pripomienky OZP v SR (KOZ SR) a následne materiál opätovne predložil na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.

Na tripartite odznela aj rázna a jednoznačná kritika sociálnych partnerov – odborárov a zamestnávateľov – smerom k vláde, k legislatívnemu procesu, ku kvalite sociálneho dialógu a k spôsobu prijímania opatrení na kompenzáciu dopadov vysokej a rastúcej inflácie.

Tripartity sa s prísľubom mimoriadneho stretnutia zúčastnil aj premiér SR.