Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (22.8.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Našu pozornosť sme upriamili na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dielne ministra práce, ktorého cieľom má byť najmä prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia, zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu pre nových sporiteľov a postupne aj pre existujúcich sporiteľov a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe. Pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov by mali mať aj navrhované zmeny v štruktúre odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako aj návrh na zavedenie individuálnych garancií.

Predkladateľ do návrhu zákona zaradil po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania prechodné ustanovenie (§123ay), na základe ktorého budú všetci sporitelia v starobnom dôchodkovom sporení, narodení po roku 1968, presunutí do predvolenej investičnej stratégie (do indexových fondov). Podobné plošné presúvanie už raz na Slovensku v minulosti prebehlo  a bolo podrobené kritike z viacerých strán. Je preto neakceptovateľné, aby podobné opatrenia plošného charakteru boli realizované bez predchádzajúcej širšej odbornej diskusie, konsenzu všetkých zainteresovaných strán a dostatočnej komunikácie s dotknutými sporiteľmi v druhom dôchodkovom pilieri. Celé stanovisko KOZ SR k tejto téme nájdete TU

Zásadnú pripomienku sme mali k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámerom návrhu zákona v čl. I je zavedenie pravidiel v rámci boja proti daňovým únikom, ako aj na zatraktívnenie podmienok podnikania prostredníctvom zákona o dani z príjmov. Návrh zákona ďalej obsahuje spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania. V návrhu zákona sa dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu.

KOZ SR si v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila 4 pripomienky, z ktorých tri boli zásadné. Predkladateľ čiastočne akceptoval len všeobecnú (obyčajnú) pripomienku smerujúcu k celkovej zmene daňového mixu, pričom cieľom KOZ SR bolo v tomto prípade najmä otvoriť odbornú diskusiu, čo očakávame, že čiastočnou akceptáciou pripomienky bude v naplnené. Zvyšné tri uplatnené zásadné pripomienky neboli zo strany predkladateľa akceptované a pretrváva na nich rozpor. KOZ SR trvá na predložených zásadných pripomienkach. Celé stanovisko, vrátane pripomienok KOZ SR nájdete TU 

Rokovania HSR SR sa zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger. V rámci diskusie sa otvorilo viacero dôležitých problémov. KOZ SR sa zaujímala o postoj vlády k prepúšťaniu v hutnickom priemysle (SLOVALCO) či k celkovému riešeniu dopadov nárastu cien energií.  Predseda vlády vyzval sociálnych partnerov, aby prišli so svojimi návrhmi a odporúčaniami ako riešiť súčasnú situáciu spojenú s rastom cien energií. KOZ SR dlhodobo upozorňovala na nutnosť riešenia situácie s cenami energií a preto by sme očakávali, že sa vláda bude zaoberať touto situáciou oveľa skôr, a nie otvárať diskusie možných riešeniach až koncom leta.