ÚvodRegistráciaRečníci ProgramStríming

Otvorenie

Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR

Problematike sociálneho dialógu, sociálneho partnerstva a jeho inštitucionalizovania sa venuje už od čias vysokoškolského a postgraduálneho štúdia, pôsobila ako vysokoškolská učiteľka –  odborná asistentka na Katedre politológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vo svojej prednáškovej, výskumnej a publikačnej činnosti venovala (a stále venuje) už spomínanému sociálnemu dialógu, odborovému hnutiu, sociálnej politike a trhu práce.

V odboroch sa aktívne na rôznych pozíciách angažuje od roku 1999, bola predsedníčkou Rady mladých pri KOZ SR, od roku 2016 pôsobila ako viceprezidentka KOZ SR a v júni 2022 sa stala prezidentkou KOZ SR. Okrem zastupovania konfederácie na medzinárodnej úrovni, pôsobí od 2016 aj ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Slavka Eley – vedúca Odboru riadenia a koordinácie European Labour Authority (ELA)

Slavka Eley pracuje v European Labour Authority (ELA) of septembra 2021. Jej zodpovednosti zahŕňajú nastavenie riadiacich procesov v organizácii, externé vzťahy, horizontálnu koordináciu činností ELA, právne služby a komunikáciu. V roku 2021 viedla pracovnú skupinu ELA pre implementáciu akčného plánu pre cestnú dopravu. V ELA tiež vytvorila styčnú funkciu pre sociálnych partnerov a tiež vedie ELA aktivity súvisiace s rozširovaním poznatkov a skúseností s digitálnymi nástrojmi podporujúcimi pracovnú mobilitu.

Pred nástupom do ELA pracovala 9 rokov pre European Banking Authority (EBA), kde v posledných troch rokoch viedla odbor Bankové trhy, inovácie a produkty a Odbor konvergencie bankového dohľadu, v ktorého zodpovednosti bola príprava spoločného európskeho rámca pre výkon bankového dohľadu. Počas rokov v EBA zastupovala organizáciu v mnohých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách, ako Platforma pre udržateľné financovanie Európskej komisie a tiež predsedala viacerým pracovným skupinám, ako napríklad pracovná skupina pre systémy riadenia rizík v bankách.

Je absolventkou City University of Seattle v odbore všeobecný manažment a Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Esther Lynch – generálna tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK)

Bola zástupkyňou generálneho tajomníka v EOK v mandáte 2019 až 2022, po štyroch rokoch ako konfederačná tajomníčka EOK. Zameriava sa na agendu v oblasti sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a mzdovej politiky, odborových práv a rodovej rovnosti. Má rozsiahle skúsenosti s odbormi na írskej, európskej a medzinárodnej úrovni, počnúc jej zvolením za obchodnú stewardku v 80. rokoch. Pred príchodom do EOK bola referentkou pre legislatívu a sociálne záležitosti v Írskej konfederácii odborových zväzov (ICTU). Ako zástupkyňa generálneho tajomníka a konfederačná tajomníčka viedla úspešné akcie zamerané na zlepšenie práv pracovníkov a odborov v legislatívnych iniciatívach, ako je smernica o primeraných minimálnych mzdách, smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernica o oznamovaní korupcie. Viedla tiež úspešnú kampaň, ktorá zmobilizovala podporu pre Európsky pilier sociálnych práv a kampaň EOK „Európa potrebuje zvýšenie platov“.

Oliver Röpke – prezident EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor)

Je bývalý vedúci bruselskej kancelárie Rakúskej odborovej federácie (ÖGB) a predseda skupiny Pracovníci EHSV.

Vedie orgán EÚ zastupujúci organizovanú občiansku spoločnosť počas nasledujúceho dva a pol roka, bol zvolený za 34 prezidenta EHSV prezidenta v jeho 65-ročnej histórii.

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom EÚ reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť. Predkladá ich názory a bráni ich záujmy v rokovaniach o politike s Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Výbor bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy na základe snahy zjednotiť hlasy rozličných záujmových skupín pri vytváraní Spoločného trhu.

Panel 1: Kde bude trh práce v roku 2033?

Anton Marcinčin – špecialista na regionálny rozvoj

Vyštudoval FEL ČVUT v Prahe a CERGE-EI Praha a obhájil titul Ph.D. v ekonómii na Karlovej univerzite v Prahe. Získal niekoľko štipendií na Tinbergen Institute Amsterdam a LSE London.

Pôsobil ako výskumník, ekonóm Svetovej banky, poslanec parlamentu, splnomocnenec vlády pre zaostávajúce regióny a poradca ministra financií. Publikoval desiatky vedeckých článkov, prednášal na viacerých univerzitách a podieľal sa na mnohých medzinárodných výskumných aktivitách. Od roku 2007 publikuje pravidelné články v Hospodárskych novinách a od roku 2015 aj v Pravde. Založil iniciatívu Regionálny rozvoj teraz! a od roku 2021 edituje Ročenku regionálneho rozvoja.

Monika Martišková – výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)

Zaoberá sa trhom práce a sociálnym dialógom v krajinách strednej a východnej Európy. Vo svojom najnovšom výskume sa zameriava na dopady dekarbonizácie na trh práce a pracovné podmienky v priemyselných odvetviach.

Podieľa sa na viacerých výskumných projektoch podporovaných Európskou komisiou, ktoré sa zameriavajú na reakcie sociálnych partnerov na výzvy na trhu práce v Česku a na Slovensku v súkromnom a verejnom sektore. Má skúsenosti s kvalitatívnou aj kvantitatívnou analýzou dát. V roku 2022 obhájila na Karlovej univerzite doktorandskú prácu na tému pracujúcich v globálnych výrobných sieťach skúmanú na príklade odborov v automobilovom priemysle v Česku a na Slovensku. Pôsobí tiež na Katedre sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Karlovej univerzity v Prahe.

Mário Lelovský – viceprezident RÚZ

Vyštudoval kybernetiku a riadiacu techniku na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Po roku 1989 založil a dve desaťročia viedol firmy skupiny BaSys – distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Viac ako 15 rokov podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov. Jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie a samotnú komplexnú realizáciu, ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom projektu 1. Demonštračný inteligentný nízkoenergetický dom – iDOM.
Od roku 2014 je prezident a 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska a pôsobí vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách v oblasti podpory a rozvoja IT sektoru, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Od roku 2014 je viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. Od roku 2005 je predsedom dozornej rady spoločnosti SEWA a.s., ktorá sa zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu. V septembri 2017 bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej koalície SR.

Miroslav Štefánik – riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied

Študoval filozofiu a sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave; v roku 2010 ukončil doktorandské štúdium v odbore ekonomická teória/prognostika na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2010 pracuje pre Slovenskú akadémiu vied; od roku 2022 vo funkcii riaditeľa Ekonomického ústavu.

Odborne sa zameriava na oblasť politík vzdelávania a trhu práce, vyhodnocovanie účinnosti aktívnych politík trhu práce a vzdelávacích programov, či analyzovanie a prognózovanie ponuky práce. Výsledky jeho výskumu boli publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch, aj v podobe vedeckých monografií. V rámci svojho výskumného zamerania je aktívny v medzinárodných projektoch základného, aj aplikovaného výskumu. V rámci Slovenska aktívne participuje na tvorbe strategických dokumentov v oblasti tvorby verejných politík zamestnanosti, či odborného vzdelávania.

Medzi jeho silné stránky patrí spracovávanie individuálnych údajov, tvorba indikátorov, extrahovanie informácie relevantnej pre tvorbu politík a následná tvorba odporúčaní.

Panel 2: V robote bude, ako nebolo. Či?

Monika Benedeková – predsedníčka Rady OZ KOVO

Problematike pracovného práva, kolektívneho vyjednávania, odborov a sociálneho dialógu sa venuje väčšinu svojej profesionálnej kariéry, najskôr ako právnička, podpredsedníčka a od roku 2022 ako predsedníčka Rady OZ KOVO. 

Zastupuje OZ KOVO a KOZ SR na európskej úrovni vo výboroch a komisiách pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, pôsobí ako lektorka témy sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

Venuje sa tiež otázkam rodovej rovnosti a téme transformácie priemyslu v SR.

Eva Klimová – prezidentka Slovenskej komory psychológov

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru psychológia a špecializácií v odbore pracovná a organizačná, poradenská a dopravná psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolvovala dlhodobý psychoanalytický výcvik v IAP Praha, dlhodobý výcvik v integrovanom systemickom prístupe, tréningy v oblasti koučingu, ľudských zdrojov, vedenia ľudí, projektového manažmentu a pod.

Jej pracovné skúsenosti sa od roku 1995 viažu na oblasť vedenia ľudí, strategického a projektového manažmentu, implementácie inovácií a na skúsenosti, ktoré získala pri priamom vedení ľudí, ale i pri práci s manažérmi, špecialistami a výkonnými zamestnancami nadnárodných i slovenských firiem v rôznych sektoroch, vrátane štátnej správy. V súčasnosti 16-ty rok pôsobí ako pracovný, organizačný a poradenský psychológ, kouč, lektor, facilitátor, projektový manažér, konzultant a konateľ spoločnosti HEURECA HRC, s.r.o. Externe vyučuje na viacerých vysokých školách.

Bohuslav Bendík – poradca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Odborom sa venuje od ukončenia štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho profesionálneho pôsobenia pracoval vo viacerých odborových zväzoch a od roku 2009 pôsobí ako poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR. Podieľal sa na spracovaní viacerých analytických výstupov a publikačnej činnosti. Na národnej úrovni je členom pracovných skupín budovaných na tripartitnom princípe, je členom Národnej siete BOZP pri Národnom inšpektoráte práce a mnohých ďalších. V roku 2002 počas pracovnej stáže na Európskej odborovej konfederácii v Bruseli spracoval správu o stave legislatívy BOZP. Od tohto obdobia až do súčasnosti je členom expertnej siete Európskej odborovej konfederácie ETUI HESA Brusel,  bol riadnym členom Riadiaceho výboru Európskej agentúry bezpečnosti práce so sídlom v Bilbau. Aktívne sa venuje posudzovaniu a príprave legislatívy BOZP a spolupráci  so sociálnymi partnermi, výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Jozef Krabáč – manažér, TREXIMA Bratislava

Pracuje v spoločnosti TREXIMA Bratislava od roku 2010, v súčasnosti na pozícii manažér úseku produktivity a zamestnanosti. Počas praxe riadil viacero národných a medzinárodných projektov zameraných na trh práce, štrukturálne zmeny zamestnanosti, klasifikácie.

Bol členom autorského kolektívu viacerých analytických výstupov zameraných na extenzie kolektívnych zmlúv, zvyšovanie efektívnosti kolektívnych vyjednávaní, dopady digitálnej transformácie. V období 2016 až 2021 pôsobil ako sprostredkovateľ kolektívnych sporov.

Panel 3: (Kedy) budú uberisti, wolťáci, bolťáci v odboroch? A v ktorej krajine ako prvej?

Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR

Problematike sociálneho dialógu, sociálneho partnerstva a jeho inštitucionalizovania sa venuje už od čias vysokoškolského a postgraduálneho štúdia, pôsobila ako vysokoškolská učiteľka –  odborná asistentka na Katedre politológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vo svojej prednáškovej, výskumnej a publikačnej činnosti venovala (a stále venuje) už spomínanému sociálnemu dialógu, odborovému hnutiu, sociálnej politike a trhu práce.

V odboroch sa aktívne na rôznych pozíciách angažuje od roku 1999, bola predsedníčkou Rady mladých pri KOZ SR, od roku 2016 pôsobila ako viceprezidentka KOZ SR a v júni 2022 sa stala prezidentkou KOZ SR. Okrem zastupovania konfederácie na medzinárodnej úrovni, pôsobí od 2016 aj ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Adam Šumichrast – výskumník Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)

Výskumník CELSI a zároveň doktorand Historického ústavu na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa dejinám práce, odborov a výskumu pracovno-právnych vzťahov.

Ján Košč – nezávislý sociálno-ekonomický analytik, odborár a občiansky aktivista

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na komparatívne hodnotenie zamestnaneckého prostredia na Slovensku zo sociálneho, zdravotného a ekonomického pohľadu. Venuje sa aj problematike odborovej organizovanosti, pokrytia kolektívnymi zmluvami, zefektívňovania kolektívneho vyjednávania, politike nízkych miezd, minimálnej mzde, daňovo-odvodovému zaťaženiu, zvyšovaniu príjmovej a majetkovej nerovnosti, pracovnej migrácii a masmediálnej manipulácii. Je autorom, spoluautorom a editorom viacerých odborných publikácií. Je spoluzakladateľom OZ Pracujúca chudoba a koordinátorom Asociácie sociálno-ekonomických analytikov. V roku 1995 sa stal členom OZ KOVO v hutníckej fabrike na východe Slovenska.

Monika Čambáliková – sociologička

Absolvovala štúdium sociológie a získala doktorát na FF Univerzity Karlovej v Prahe. Pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a pedagogicky pôsobí na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠD. Riešiteľka a spoluriešiteľka domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektov, autorka vedeckých a odborných prác a členka expertných skupín najmä v oblasti sociálnej sféry, trhu práce, sociálneho partnerstva, sociálneho dialógu a občianskej spoločnosti. Publikuje a prednáša i v zahraničí.