Odboroví, aj inšpektori z inšpektorátov práce majú spoločný cieľ, a tým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov

V dňoch 6. – 8 júna 2018 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska. Prezident KOZ SR Jozef Kollár a generálny riaditeľ NIP Karol Habina prezentovali dosiahnuté úspechy spolupráce so sociálnymi partnermi v uplynulom období, ako aj konkrétne aktivity spolupráce, kompetencie a plány činnosti do budúcnosti. Diskusia bola zameraná najmä na vzájomnú výmenu informácií a praktických skúseností inšpektorátov práce a odborových inšpektorov pri výkone kontrolnej činnosti v oblasti BOZP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov. Aj tohto dôvodu KOZ SR organizuje pravidelný cyklus doškoľovania svojich odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie právneho vedomia profesionálnych odborových inšpektorov BOZP, získavanie informácií o novej alebo novelizovanej legislatíve a predpisoch a ich aplikácii pri kontrolnej činnosti u zamestnávateľov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podľa prezidenta KOZ Jozefa Kollára jednou z najvyšších priorít KOZ SR. „Tomuto podriaďujeme aj úlohy odborov s cieľom eliminovať využívanie neštandardných pracovných vzťahov a pracovné riziká, ktoré z nich vyplývajú. Spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme hľadať vždy tú správnu cestu, najmä formou vzájomnej komunikácie a spolupráce tak, aby to bolo v prospech jasných pracovnoprávnych vzťahov a rozvíjania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním najmä na prevenciu,“ uviedol Jozef Kollár.

Vzájomná spolupráca vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov. „Systematickou spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych návrhov, efektívne presadzovať preventívne nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie našej krajiny v zahraničí. Využitím aplikačnej praxe ako inšpektorátov práce, tak aj odborov sme schopní presadiť veľa pozitívneho pri dosahovaní spoločného cieľa,“ povedal generálny riaditeľ NIP Karol Habina.

O európskych štandardoch týkajúcich sa oblasti BOZP v štátoch EÚ prítomných informoval zástupca Európskeho vzdelávacieho inštitútu pri Európskej odborovej konfederácii Viktor Kempa. BOZP je v súčasnosti viac, ako len prevencia proti úrazom a haváriám. Zahŕňa všetky stránky ochrany zamestnancov súvisiace s prácou, napr. fyzickú a psychickú pohodu, sociálnu ochranu, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, hygienické podmienky, sociálne vybavenie pracovísk a podobne. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľov a všetkých vedúcich pracovníkov,“ uviedol Kempa.

O pripravovaných legislatívnych požiadavkách a ich zmenách informoval riaditeľ odboru ochrany práce MPSVaR SR Martin Neštický.

Fotogaléria: