Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2018

Európska agentúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu so svojimi partnermi odštartovala 22. októbra Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok.

V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky sa konajú stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania filmov, podujatia na sociálnych médiách, konferencie, výstavy, súťaže a školenia.

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

Nebezpečná látka je každá tuhá, kvapalná alebo plynná látka, ktorá môže spôsobiť ujmu, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. K expozícii môže dôjsť inhaláciou, prienikom cez kožu alebo požitím.

42. týždeň je každoročne už tradične týždňom, kedy je venovaná zvýšená pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia s cieľom zvýšiť spoločenské povedomie o jej dôležitosti .

Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom vrátane:

  • ochorení dýchacích ciest (napr. astma, rinitída, azbestóza a silikóza),
  • poškodení vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému,
  • podráždenia kože a kožných ochorení,
  • rakoviny z povolania (napr. leukémia, rakovina pľúc, mezotelióm a rakovina nosovej dutiny).

Navyše prítomnosť nebezpečných látok môže pracovníkov vystaviť riziku požiaru, výbuchu, akútnej otravy a udusenia.

Z druhého Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2), ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, vyplýva, že nebezpečné látky sa najčastejšie vyskytujú v určitých odvetviach, ako napr. poľnohospodárstvo, výroba a stavebníctvo.

Riziku expozície nebezpečným látkam sú však vystavení zamestnanci vo všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov uvádza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné chemické alebo biologické látky. Identifikovanie a riadenie týchto rizík je preto veľmi dôležité.

Nebezpečným látkam na pracovisku je v celej Európe vystavené neprijateľné množstvo pracovníkov.

Nebezpečné látky sú príčinou značnej časti chorôb z povolania, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života pracovníkov a ich schopnosť pracovať a v niektorých prípadoch môžu mať aj smrteľné následky. Spolu s pracovnými úrazmi spôsobenými nebezpečnými látkami to znamená pre podniky značné náklady.

Existujú jasné argumenty v prospech investovania do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – podnikom zasadzujúcim sa o vytvorenie kultúry prevencie na základe silného vedenia a poskytovania primeraných zdrojov to prináša dlhodobé výhody.

Nedostatočné kontrolovanie nebezpečných látok na pracoviskách nielenže zbytočne ohrozuje pracovníkov, ale znamená aj značné priame náklady pre podniky a zdravotnícke systémy. Napríklad náklady expozície karcinogénom na pracovisku sa odhadujú na 2,4 miliardy EUR v Európe každý rok. Nároky na odškodnenie zo strany zamestnancov, ktorých zdravie bolo nepriaznivo ovplyvnené, lebo boli vystavení nebezpečným látkam pri práci, môžu dosahovať aj na stovky tisíc EUR na jeden nárok.

Takýmto nákladom sa možno vyhnúť investovaním do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podniky sa môžu tešiť z:

  • vyšších úrovní produktivity a motivácie medzi zamestnancami
  • zníženia absencií a nákladov súvisiacich so zlým zdravotným stavom zamestnancov
  • nižšej fluktuácie zamestnancov.

Vďaka tomu sú podniky konkurencieschopnejšie a úspešnejšie, čo je koniec-koncov ich cieľom.

KOZ SR ako aktívny partner na poli prevencie poškodení zdravia a vytváraní bezpečných pracovných podmienok sa aktívne podieľa na celom rade aktivít v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide napr. o dni otvorených dverí v sídlach krajských inšpektorátov práce, premietanie dokumentárneho filmu Národného inšpektorátu práce pre študentov technickej univerzity v Košiciach. Rozširovanie propagačných materiálov o prebiehajúcej kampani „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktorá prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ v rokoch 2018-2019. prostredníctvom informácií na webových stránkach EU OSHA, Národného inšpektorátu práce, brožúrami, letákmi ku kampani, DVD známeho NAPA vydaného EU OSHA a mnohých ďalšími aktivitami.

Je dôležité, aby týždňom bezpečnosti a ochrany zdravia bol nielen 43. týždeň, ale každý týždeň v priebehu roka.