Z rokovania Snemu KOZ SR vzišiel nový prezident KOZ SR

Delegáti Snemu KOZ SR sa dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí zaoberali nielen tradičnými materiálmi v tejto etape roku, ako sú napríklad čerpanie a návrh rozpočtu pre budúci rok, stavom členskej základne, ale aj aktuálnym spoločensko-politickým dianím, dosiahnutými úspechmi a rozpracovanými témami súvisiacimi s pracovnoprávnou a odborovou agendou. Delegáti Snemu KOZ SR dnes volili aj prezidenta KOZ SR

Novozvoleným prezidentom KOZ SR sa stal Marián Magdoško, ktorý konfederáciu povedie do riadneho zjazdu na jeseň v roku 2020. Funkciu viceprezidentky bude aj naďalej vykonávať Monika Uhlerová. Nový prezident sa svojej funkcie ujme v najbližšom období.

Bývalý prezident KOZ SR Jozef Kollár požiadal o uvoľnenie z funkcie k 31. augustu 2018 po takmer šesťročnom pôsobení vo funkcii prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR.

KOZ SR aj s novým vedením pokračuje v plnení svojho Programu na roky 2016 – 2020, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, ako sociálny štát, zamestnanosť, transparentná odborárska politika, sociálny dialóg, solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni. Ako moderné európske odbory bude KOZ aj pod novým vedením približovať podmienky slovenských pracujúcich k  podmienkam vyspelých európskych krajín a zabezpečiť tak dôstojný život pre všetkých.

„Medzi moje priority, rovnako ako je tomu aj v pozícii predsedu Odborového zväzu polície SR, bude naďalej patriť zvyšovanie kvality života a životnej úrovne všetkých zamestnancov, ich platov a miezd v úzkej previazanosti na zvyšovanie minimálnej mzdy, skvalitňovanie pracovného prostredia a BOZP, aktuálne v snahe dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov všetkých odvetví, preto sa aj ja budem usilovať o vyvážený prístup k problematike výrobných, ako aj nevýrobných odborových zväzov,“ uviedol Marián Magdoško.

Marián Magdoško je doterajší predseda OZ polície v SR, patrí medzi zakladajúcich členov OZ Polície na východnom Slovensku, v hierarchii zväzu prešiel viacerými funkciami na rôznych úrovniach, od roku 1992 bol podpredsedom OZ Polície v SR, materský odborový zväz zastupuje vo Výbore EuroCOP-u (Európska konfederácia polície).