Zmeny v dávkach ošetrovného a podmienky na priznanie dávky ošetrovné počas pandémie

Ošetrovné pre rodičov/zamestnancov pri mimoriadnej situácii 

Nárok na ošetrovné počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, majú nemocensky poistení rodičia, aj náhradní rodičia a osvojitelia (rodič alebo poistenec), ktorí počas krízovej situácie (t. j. od 12. marca 2020 do jej skončenia)  spĺňajú podmienky nároku na ošetrovné, stanovené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a najnovšie v znení zákona č. 63/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 27. 3. 2020.

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, ak dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje boli uzavreté z dôvodu nariadenia karantény. Nárok na ošetrovné má aj poistenec, ktorý sa stará o dieťa do dovŕšenia 11 rokov veku ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa dieťaťu poskytuje starostlivosť bolo uzavreté z dôvodu karantény. K žiadosti o ošetrovné nie je potrebné priložiť potvrdenie, ani od pediatra, ani od hygienika alebo o uzatvorení školy.

Nárok na ošetrovné má aj poistenec, ktorý sa stará o dieťa do11 rokov veku, ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia.

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa do dovŕšenia 18 roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak dieťaťu alebo zariadeniu, ktoré navštevuje, alebo osobe, ktorá sa o dieťa stará, bola nariadená karanténa alebo izolácia. Ak žiada o ošetrovné rodič dieťaťa z dôvodu, že osoba, ktorá sa o dieťa zvyčajne stará ochorela, alebo má nariadenú karanténu, je k žiadosti o ošetrovné potrebné priložiť aj potvrdenie od lekára alebo hygienika. Potvrdenie o karanténe alebo uzatvorení školy/škôlky nie je potrebné.

V čase krízovej situácie má nárok na ošetrovné aj poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje dieťa do 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie. Ak ide o dieťa vo veku 11 až 15 rokov a 364 dní, je potrebné k tejto žiadosti o ošetrovné priložiť aj potvrdenie od lekára.

Počas krízy má nárok na ošetrovné aj poistenec, ktorý sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb v ktorom sa mu poskytuje sociálna služba bolo uzavreté z dôvodu nariadenej karantény.

Za rovnakých podmienok ako zamestnanec, majú nárok na ošetrovné aj samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

Nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby takého ošetrovania. Neobmedzené trvanie nároku na ošetrovné je ustanovené iba v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, teda koron vírusom.

Výplata ošetrovného sa môže zastaviť aj na základe žiadosti poberateľa.

Ošetrovné sa vypláca za to isté obdobie starostlivosti iba jednému poistencovi bez ohľadu na to, či sa stará o jedno alebo o viac detí. Počas obdobia starostlivosti alebo ošetrovania dieťaťa sa môžu rodičia vystriedať.

Poistencovi (rodičovi, náhradnému rodičovi alebo osvojiteľovi), ktorému nárok na ošetrovné vznikol aj zanikol pred 27. 3. 2020, ale potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa naďalej trvala, vzniká nárok na ošetrovné aj za obdobie pred dátumom 27. 3. 2020. Keďže počas celého krízového obdobia sú školy, predškolské a iné zariadenia pre deti zatvorené, nárok na ošetrovné majú rodičia, všetkých detí, ktoré tieto zatvorené zariadenia navštevovali počas celého obdobia uzatvorenia. Podľa zákona č. 63/2020 Z. z. sa poskytuje ošetrovné za celé obdobie trvania krízového stavu a uzatvorenia škôl a predškolských a podobných zariadení, bez ohľadu na podmienky nároku na ošetrovné platné do 27. 3. 2020.

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zamestnanec, povinne poistená SZČO a dobrovoľne poistená osoba, nie sú povinní platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa a počas celého obdobia ošetrovania. Súčasne sa zamestnancovi a SZČO obdobie povinného poistenia neprerušuje počas celého obdobia ošetrovania.

Ošetrovné počas celého obdobia ošetrovania poskytuje Sociálna poisťovňa vo výške 55 % hrubej mzdy zamestnanca. Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni. Maximálna výška ošetrovného je určená dvojnásobkom všeobecného vymeriavacieho základu.

Postup pri uplatnení nároku na ošetrovné

O ošetrovné musí oprávnená osoba požiadať Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke má zverejnené formuláre (vo worde) – Žiadosť o ošetrovné a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré je potrebné vyplniť priamo v počítači a e-mailom (ako prílohu) poslať do Sociálnej poisťovne.

Od 27. 3. 2020 rodičia, ktorí žiadajú o pandemické ošetrovné, teda ošetrovné z dôvodu uzavretia školských a predškolských zariadení, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov veku a o deti do 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, nepotrebujú žiadne potvrdenie od lekára, ani osobitné (fialové) tlačivo – Žiadosť o ošetrovné od lekára. Stačí keď na začiatku ošetrovania poslali, alebo pošlú Sociálnej poisťovni vyplnenú Žiadosť o ošetrovné, ktorá je na webovej stránke Sociálnej poisťovne, e-mailom, aj keď tlačivo nie je podpísané.

Potvrdenie od lekára na fialovom tlačive „Žiadosť o ošetrovné“, potrebujú rodičia, ktorých dieťa je choré, ak nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzavretia škôl a predškolských a iných zariadení pre deti.

Potvrdenie od lekára na fialovom tlačive „Žiadosť o ošetrovné“, potrebujú aj rodičia, ktorých dieťa je vo veku od11 rokov a nedovŕšilo vek 16 rokov, ktoré síce nie je choré, ale vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu, že nezvládne celodenný pobyt doma bez dozoru rodiča. O diagnóze rozhoduje pediater. Stačí jedna žiadosť od pediatra na celé obdobie počas trvania krízového stavu. Ak sa rodičia prestriedajú, vystaví pediater každému rodičovi samostatnú žiadosť. Rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky a pediater pošle obidva diely žiadosti elektronicky do Sociálnej poisťovne.

Nárok na výplatu ošetrovného si každý poistenec uplatní vyplnením formuláru „Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie za mesiac/mesiace………..“, ktorý sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Formulár si poistenec stiahne, uloží v počítači, kde ho vyplní a vyplnený pošle v prílohe Sociálnej poisťovni, aj bez podpisu. Pred koncom každého mesiaca od podania žiadosti o ošetrovné, pošle poistenec Čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni, v ktorom uvedie osobné údaje svoje, dieťaťa alebo inej osoby, o ktorú sa staral a počet dní počas ktorých v danom mesiaci osobnú starostlivosť poskytoval. Ak počas mesiaca, za ktorý rodič dáva Čestné vyhlásenie, vykonával prácu, tieto dni v Čestnom vyhlásení neuvedie. Ukončenie ošetrovania nie je potrebné Sociálnej poisťovni nahlásiť, stačí keď poistenec nepošle Čestné vyhlásenie za daný mesiac. Ak sa rodič/poistenec rozhodne pokračovať v ošetrovaní alebo starostlivosti o dieťa, nemusí sa opätovne prihlásiť, stačí keď ku koncu mesiaca pošle Sociálnej poisťovni vyplnené Čestné vyhlásenie o počte dní, počas ktorých ošetroval a dávka mu bude opäť priznaná a vyplatená. Nepravdivé vyplnenie Čestného vyhlásenia zakladá skutkovú podstatu priestupku.

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa alebo člena rodiny z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie.

Čerpanie ošetrovania aj pokračovanie ošetrovania je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Nie je to povinnosť Sociálnej poisťovne.