Kurz PKSD: Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a BOZP

Otvárame nové možnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom Centra pre vzdelávanie. Aj napriek pandémie COVID-19, ktorý nás už dlhšiu dobu trápi, sme sa mohli aspoň v menších skupinkách opäť vzdelávať. Zastávame názor, že vzdelávanie a rozvoj sú predsa dôležitou súčasťou spokojného človeka.

Už začiatkom mája sme začali s výučbou Anglického jazyka pre začiatočníkov na pôde Konfederácie odborových zväzov, ktorej súčasťou sa stalo 14 účastníkov. Vzdelávanie prebieha v dvoch skupinách každý utorok a štvrtok a zúčastňuje sa jej aj špecialista expertného Centra pre vzdelávanie, pán Pavel Ondek. Veľa ľudí zastáva názor: „ nový jazyk sú nové možnosti“.

Tím Centra pre vzdelávanie všetkým zúčastneným drží päste a verí, že pod vedením pani lektorky Kabátovej všetci kandidáti budú aj po úspešnom absolvovaní vo vzdelávaní anglického jazyka naďalej pokračovať i po ukončení projektových dvoch rokov.

V dňoch 18. – 19.5.2021 a 25. – 26.5.2021 sa uskutočnilo vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu s predstaviteľmi prezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve ako i predstaviteľmi iných zväzov. Vzdelávanie prebiehalo v budove OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením našej skúsenej lektorky pani Lehoczkej, ktorá má znamenité poznatky a skúsenosti v danej oblasti.

Základné informácie už boli veľakrát publikované, ale dovoľte mi, aby som to opäť v krátkosti zopakovala. Cieľom Mediálneho tréningu bolo zdokonalenie komunikácie účastníkov vzdelávania s médiami, spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia, zdokonaliť komunikačné zručnosti pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí a byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

S potešením vám môžeme oznámiť, že o tejto vzdelávacej aktivite ste rozhodne posledný krát nepočuli. Už čoskoro sa dozviete nové termíny!

Ešte stále sa otvárajú možnosti stretnutia s ľuďmi, čo je veľké pozitívum po dlho čase. Našim cieľom je preto pripraviť vzdelávacie aktivity už v normálnom režime pre väčšie skupiny ľudí. Žiadne stretnutie nie je náhodné, takže okrem toho, že sa budete vzdelávať môžete nadobudnúť priateľstvá na celý život. Osobne sa zúčastňujem každej vzdelávacej aktivity a s obdivom pozorujem, akému množstvu pracovníkov odborových zväzov bolo umožnené objaviť najvzácnejšie informácie z daných vzdelávacích aktivít, ktoré zastrešujeme my, Centrum pre vzdelávanie.

Môžete začať už v júni! Pripravujeme vzdelávaciu aktivitu Sociálny dialóg a Kolektívne vyjednávanie azároveň BOPZ, ktoré sa uskutočnia mimo Bratislavy počas troch dní, konkrétne v dňoch od 21.6. – 23.6.2021.

Vzdelávanie vždy lektorujú fundovaní lektori, čiže garantujeme kvalitu vybraných lektorov v daných oblastiach.

Počas tohto ťažkého obdobia sme boli dennodenne oboznamovaní s rôznymi požiadavkami na ochranu nášho zdravia a zdravia spoluobčanov. Tieto požiadavky ale nepredstavujú to isté, čo požiadavky na ochranu zdravia v súčasnosti s výkonom práce, čo si nie každý z nás uvedomuje. Preto sa oboznámite aj s povinnosťami zamestnávateľa v súvislosti so šírením vírusu.

Účastníci budú mať možnosť oceniť výmenu skúseností medzi zástupcami výrobného a nevýrobného sektoru, zoznámia sa so špecifikami jednotlivých oblastí hospodárstva. Myslím si, že aj táto skutočnosť mnohých veľmi príjemne prekvapí. Nové poznatky, vedomosti a zručnosti ktoré získate budete môcť hlavne uplatňovať v zlepšení pracovného prostredia a tiež aj pri zlepšovaní komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

Milé kolegyne, milí kolegovia, ďakujeme, že sa s nami vzdelávate. Želáme vám veľa pozitívnej energie a veľa nových poznatkov z našich vzdelávacích aktivít.

Sociálny dialóg a Kolektívne vyjednávanie

Prihláška s návratkou
BOPZ

Prihláška s návratkou

Návratku prosím odoslať na e-mailovú adresu: cahojova@chello.sk najneskôr do 11. 6. 2021.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk