Skúšobná doba

Informácie od zamestnanca pred uzatvorením pracovnej zmluvy

Pitný režim na pracovisku

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Pracovná pohotovosť

Súbeh pracovného pomeru a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Nesúhlas s vykonávaním práce nadčas

Prepustenie zamestnanca po dosiahnutí dôchodkového veku

Individuálna úprava pracovného času

Info o zverejnení platu v pracovnej ponuke

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Poskytovanie stravného pri tuzemských pracovných cestách

Prekážka v práci na strane zamestnanca počas čerpania dovolenky

Konkurenčná doložka

Prekážka v práci – úmrtie príbuzného

Prenos dovolenky do ďalšieho kalendárneho roka

Pracovný pomer z dôvodu uplynutia doby určitej

Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien

Konkurenčná doložka

Prekážka v práci na strane zamestnanca a informovanie zamestnávateľa

Poskytovanie príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatok

Preradenie zamestnanca bez jeho súhlasu

Dovolenka pri kratšom pracovnom pomere

Podpora v nezamestananosti

Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Nariadenie pracovnej pohotovosti v deň dovolenky

Prestávky v práci v doprave

Náhrada nákladov za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách

Zamestnanie utečenca z Ukrajiny

Poskytovanie príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatok

Predčasný starobný dôchodok

Dovolenka pri kratšom pracovnom pomere

Ponuková povinnosť zamestnávateľa

Invalidný dôchodok a zamestnanie

Neplatenie výživného

Pracovný pomer počas dovolenky u iného zamestnávateľa

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Darovacia zmluva

Veci vylúčené z exekučného konania

Dedenie dlhov

Kurzarbeit

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie a mzda

Dobrovoľnícka činnosť a prekážka v práci

Podnikanie a výkon funkcie vedúceho zamestnanca

Dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Vrátenie odstupného

Prestávky na dojčenie


Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk