Nárok na vyplatenie 500-eurovej odmeny

Pracovný pomer na určitú dobu a materská dovolenka

Úprava pracovného času z dôvodu plnenia rodičovských povinností

Stravné

Návrat na pôvodnú pracovnú pozíciu

Monitoring na pracovisku

Dovolenka zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a nedosiahli 33 rokov veku

Odmietnutie účasti na školení zamestnancom

Odvolanie výpovede

Návrat do práce po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky

Odstupné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu zrušenia pracovného miesta počas materskej alebo rodičovskej dovolenky

Návrat do práce po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky

Pracovný pomer na určitú dobu a ďalšie predĺženie nad dva roky

Pokuta pri výpovedi v skúšobnej dobe

Práca u dvoch zamestnávateľov

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas tehotenstva

Exekúcie po novom

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Prerokovanie výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov

Čerpanie dovolenky, resp. náhradného voľna z dôvodu výpadku resp. nedostatku výroby

Spory s ochranou slabšej strany

Konto pracovného času

Skončenie pracovného pomeru

Hromadné prepúšťanie

Pracovnoprávne nároky a povinnosti zamestnanca pri lekárskych prehliadkach

Čerpanie neplateného voľna (pracovného voľna bez náhrady mzdy)

Práca počas výpovednej doby a rušenie pracoviska

Príspevok na rekreáciu – nárok a výška

Možnosti použitia príspevku na rekreáciu a rekreačného poukazu

Zníženie osobného ohodnotenia

Zaočkovanie voči ochoreniu COVID-19

Práca u ďalšieho zamestnávateľa

Čerpania náhradného voľna

Vstup na pracovisko – režim „OTP“

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Musím nosiť respirátor na pracovisku ak sa preukážem COVID pasom?

Zrušenie výživného na dieťa

Adhézne konanie

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Právomoc zástupcov zamestnancov pri výpovediach zamestnancov

Výživné pri striedavej osobnej starostlivosti

Pracovný poriadok

Práca na živnosť

Pracovný poriadok 2

Pracovná zmena

Dôležité osobné prekážky v práci

Rozsah údajov zamestnanca na lekárskom potvrdení

Výpoveď a osobné ohodnotenie

Výpoveď a osobné ohodnotenie

Kurzarbeit

Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti

Súbeh zrážok zo mzdy na základe exekúcie a na základe dohody o zrážkach zo mzdy

Odmena pre sanitára

Nárok na jednorazový príspevok

Stravné v roku 2022

Výpoveď počas skúšobnej doby a OČR

Vyslanie v doprave

Dobré mravy

Smrť zamestnanca

Stravovanie zamestnanca I.

Stravovanie zamestnanca II.

Pracovný pomer na dobu určitú

Kurzarbeit

Nález Ústavného súdu SR – karanténa

Určenie hodnoty majetku pri dedení

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Právo na informácie zástupcov zamestnancov

Minimálne mzdové nároky

Prestávky v práci

Neurčenie čerpania dovolenky

Prerušenie dovolenky

Dôvody krátenia dovolenky

Dovolenka zamestnanca pri prechode práv a povinností na iného zamestnávateľa

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty

Mzda za prácu nadčas v nedeľu

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Mladistvý zamestnanec a zákaz práce nadčas, práce v noci, pracovnej pohotovosti a zakázané práce

Neplatenie výživného

Pracovný pomer počas dovolenky u iného zamestnávateľa

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Darovacia zmluva

Veci vylúčené z exekučného konania

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci počas „osobného voľna“ zamestnanca

Dedenie dlhov

Neurčenie čerpania dovolenky

Prerušenie dovolenky

Dôvody krátenia dovolenky

Dovolenka zamestnanca pri prechode práv a povinností na iného zamestnávateľa

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty

Mzda za prácu nadčas v nedeľu

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Mladistvý zamestnanec a zákaz práce nadčas, práce v noci, pracovnej pohotovosti a zakázané práce

Zástupcovia zamestnancov

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Delená zmena

Oznámenie zamestnanca o trvaní na ďalšom zamestnávaní

Dávka garančného poistenia

Dohoda o sporných nárokoch


Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk